ANUNT CONCURS RECRUTARE FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE

   SERVICIUL PUBLIC POLIȚIA LOCALĂ TURDA

                             ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN 08 NOIEMBRIE 2016

PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE

 1. ŞEF SERVICIU – Serviciul siguranţă şi ordine publică – 1 post
 2. ŞEF BIROU – Biroul siguranţa circulaţiei – 1 post

Condiţii specifice de participare

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ramura de ştiinţă-ştiinţe juridice, specializarea drept;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere;
 • permis de conducere, categoria B.

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel:

-          proba scrisă se va susţine în data 08 noiembrie 2016, orele 11,00;

      -   proba de interviu se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • formularul de înscriere – se ridică de la Serviciul financiar–contabil, resurse umane și achiziții publice;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (și foaia matricolă unde este cazul);
 • cazierul judiciar ( se va specifica “pentru angajare”);
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • copia carnetului de muncă sau adeverință vizată de ITM care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției publice pentru perioada lucrată anterior datei de 31.12.2010 și adeverință eliberată de angajator care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției publice pentru perioadele lucrate ulterior datei de 01.01.2011;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
 • declarația pe propria răspundere care să ateste faptul că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • dosar plic.

Actele prevăzute la dosar se vor prezenta însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

            Dosarele se înregistrează la sediul Serviciului Public Poliția Locală Turda, P-ţa Romană, nr. 39, până la data de 26 octombrie 2016, orele 15.00 și se predau secretariatului comisiei de concurs. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.

            Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317303.

                                                           

   

Bibliografie pentru ocuparea funcției de conducere Şef serviciu şi Şef birou în cadrul Serviciului siguranță și ordine publică:

 

 1. LEGEA nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, Monitorul Oficial nr. 365/2007, cu modificările și completările ulterioare;
 2. LEGEA nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, Monitorul Oficial nr.525/2007;
 3. LEGEA nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, Monitorul Oficial nr. 339/2014;
 4. LEGEA nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, Monitorul Oficial nr. 186/2014; 
 5. LEGEA nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, Monitorul Oficial nr. 96/2014; 
 6. HOTĂRÂREA GUVENULUI nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului- cadru de organizare și funcționare a poliției locale, Monitorul Oficial nr. 882/2010;
 7. ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor- Monitorul Oficial nr. 410/2001, cu modificările și completările ulterioare;
 8. H.C.L. nr. 212/2005 modificată cu H.C.L. nr. 150/2006 și H.C.L. nr. 152/2010 -privind buna gospodărire a Municipiului Turda.
 9. OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, Monitorul Oficial nr. 670/2006.
 10. LEGEA nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, actualizata, Monitorul Oficial nr. 123/2007, cu modificările și completările ulterioare;
 11. CONSTITUŢIA, republicată, Monitorul Oficial nr. 767 /2003.