Politia Locala Turda

Activități desfășurate de Poliția Locala Turda, în piețele agroalimentare în perioada 25.07.2016–12.08.2016

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     

 

  • HOTĂRÂREA nr. 348 din 18 martie 2004(*actualizată*) privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, stabilește regulile generale de exercitare a formelor specifice de comerţ cu amănuntul şi prestări de servicii în unele zone publice, precum şi cerinţele minime de dotare necesare realizării acestor activităţi

 

Scopul reglementării comerţului în zone publice este de a crea un cadru de desfăşurare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, care să respecte principiile concurenţei loiale, de protejare a vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului.

 

Pentru desfăşurarea unui comerţ civilizat şi pentru menţinerea unor raporturi corecte între utilizatorii pieţei şi consumatori, administratorul pieţei are obligaţia:

 

  • să atribuie locuri de vânzare producătorilor agricoli şi comercianţilor produselor de uz gospodăresc, în ordinea solicitărilor şi în limita locurilor de vânzare existente în sectorul din piaţă destinat desfacerii acestor produse, în conformitate cu regulamentul pieţei.

  • să asigure verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor pieţeiâ

  • să controleze dacă mijloacele de măsurare din proprietatea utilizatorilor pieţei sunt verificate din punct de vedere metrologic şi să interzică folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în vigoare;

  • să asigure gratuit cântare de control, verificate metrologic conform actelor normative în vigoare, pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor.

  • să asigure salubrizarea acesteia zilnic şi ori de câte ori este necesar.

 

 

Legea 145/2014 - definește unele expresii și regmenetează proceduri din acest domeniu, asftel:

 

   a) activitatea economică în sectorul agricol = activitatea desfăşurată în propria fermă/gospodărie de un producător agricol persoană fizică, pentru obţinerea unor produse agricole care depăşesc necesarul de consum propriu şi sunt destinate vânzării pe piaţă;

 

   b) comerţul cu produse agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie = fiind comerţul cu ridicata sau comerţul cu amănuntul, care se desfăşoară în structuri de vânzare cu locaţie permanentă sau temporară în teritorii delimitate special amenajate şi dotate corespunzător, precum pieţe agroalimentare, târguri, pieţe ambulante, de către producătorii agricoli persoane fizice;

 

   c) atestatul de producător = documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică

 

   d) carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol = documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie;

 

În lege se expun proceduri si se prezintă modele tipizate, astfel: Procedura de obţinere a atestatului de producător și modelul atestatului de producător, al registrului pentru evidenţa atestatelor de producător precum și regimul de completare şi utilizare al acestuia, dar procedurile şi condiţiile specifice anulării atestatului, și de asemenea regimul de întocmire, de eliberare şi de utilizare a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.

 

 

LEGE A nr. 12 din 6 august 1990 (*republicată*)

 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite*)

    ART. 1

    Următoarele fapte reprezintă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:

     a) efectuarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, după caz, fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege;

     b) vânzarea ambulantă a oricăror mărfuri în alte locuri decât cele autorizate de primării, consilii judeţene sau prefecturi;

     c) condiţionarea vânzării unor mărfuri sau a prestării unor servicii de cumpărarea altor mărfuri ori de prestarea de servicii;

     d) expunerea spre vânzare ori vânzarea de mărfuri sau orice alte produse fără specificarea termenului de valabilitate ori cu termenul de valabilitate expirat;

     e) efectuarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, după caz, cu bunuri a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii. Documentele de provenienţă vor însoţi mărfurile, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Prin documente de provenienţă se înţelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoţire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege;

    f) nedeclararea de către operatorii economici la organele fiscale, înainte de aplicare, a adaosurilor comerciale şi a celor de comision;

    g) misiunea întocmirii şi afişării, în unitate, la locurile de desfacere sau servire, de către operatorii economici a preţurilor şi tarifelor, a categoriei de calitate a produselor sau serviciilor ori, acolo unde este cazul, a listei de preţuri şi tarife;

    h) neexpunerea la vânzare a mărfurilor existente, vânzarea preferenţială, refuzul nejustificat al vânzării acestora sau al prestării de servicii cuprinse în obiectul de activitate al operatorului economic;

    i) acumularea de mărfuri de pe piaţa internă în scopul creării unui deficit pe piaţă şi revânzării lor ulterioare sau al suprimării concurenţei loiale;

    j) depăşirea de către orice operator economic a adaosurilor maxime stabilite prin hotărâri ale Guvernului, la formarea preţurilor de vânzare cu amănuntul;

     k) falsificarea ori substituirea de mărfuri sau orice alte produse, precum şi expunerea spre vânzare ori vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând că sunt falsificate sau substituite.

 

    ART. 2

 

    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 1 săvârşite de către persoane fizice se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei, iar dacă sunt săvârşite de persoane juridice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei.

    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către funcţionarii din aparatul de specialitate al primarului, de organele Direcţiei generale antifraudă fiscală, de organele controlului financiar şi de personalul Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi Poliţiei de Frontieră Române.

    (3) Contravenţiile prevăzute la art. 1 lit. b)-d), g), h) şi k) se constată şi se sancţionează şi de către inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

     (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

     ART. 3

     Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea vreuneia dintre faptele prevăzute la art. 1, dacă sunt ale contravenientului, precum şi sumele de bani şi bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei se confiscă.

     ART. 4

     Contravenţiilor prevăzute la art. 1 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

     ART. 5

     Aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta lege nu înlătură răspunderea disciplinară a făptuitorilor.

     ART. 6

     (1) Pentru urmărirea desfăşurării activităţii comerciale în condiţiile prevăzute de lege, la primării se va constitui un corp de control comercial.

     (2) Primăriile la care se va constitui un corp de control comercial, atribuţiile şi structura organizatorică ale corpurilor de control, precum şi modul de salarizare a controlorilor comerciali se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

     ART. 7

     La data publicării prezentei legi**) se abrogă dispoziţiile art. 295 lit. c) şi d) din Codul penal***), art. 70-87 din Legea nr. 3/1972****) cu privire la activitatea de comerţ interior, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

 ----------             

 Poliția Locală Turda, vă stă la dispoziție în limitele conferite de lege si prin dispecerat tel:0264317303 și 0731300903

  •