Politia Locala Turda

ANUNT CONCURS PROMOVARE SEF BIROU

SERVICIUL PUBLIC POLIȚIA LOCALĂ TURDA

ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN 31 OCTOMBRIE 2016

PENTRU PROMOVAREA ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ DE CONDUCERE DE :

  

      - ŞEF BIROU – Biroul echipe mobile, intervenţie şi însoţire – 1 post

Condiţii specifice de participare

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

    

      - ŞEF BIROU – Biroul siguranţă publică – 1 post

Condiţii specifice de participare

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
 •  

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel:

-      proba scrisă se va susţine în data 31 octombrie 2016, orele 9,00

      -   proba de interviu se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • formularul de înscriere – se ridică de la Serviciul financiar–contabil, resurse umane și achiziții publice;
 • copia actului de identitate şi a permisului de conducator auto;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (și foaia matricolă unde este cazul);
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției publice;
 • cazier administrativ.

Actele prevăzute la dosar se vor prezenta însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

            Dosarele se înregistrează la sediul Serviciului Public Poliția Locală Turda, P-ţa Romană, nr. 39, până la data de 19 octombrie 2016, orele 15.00 și se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.

            Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317303, între orele 07,00 – 15,30.

           

  Bibliografie pentru ocuparea funcției de conducere Şef birou în cadrul Serviciului siguranță și ordine publică:

 

 1. LEGEA nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, Monitorul Oficial nr. 365/2007, cu modificările și completările ulterioare;
 2. LEGEA nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, Monitorul Oficial nr.525/2007;
 3. LEGEA nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, Monitorul Oficial nr. 339/2014;
 4. LEGEA nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, Monitorul Oficial nr. 186/2014; 
 5. LEGEA nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, Monitorul Oficial nr. 96/2014; 
 6. HOTĂRÂREA GUVENULUI nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului- cadru de organizare și funcționare a poliției locale, Monitorul Oficial nr. 882/2010;
 7. ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor- Monitorul Oficial nr. 410/2001, cu modificările și completările ulterioare;
 8. H.C.L. nr. 212/2005 modificată cu H.C.L. nr. 150/2006 și H.C.L. nr. 152/2010 -privind buna gospodărire a Municipiului Turda.
 9. OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, Monitorul Oficial nr. 670/2006.
 10. LEGEA nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, actualizata, Monitorul Oficial nr. 123/2007, cu modificările și completările ulterioare;
 11. CONSTITUŢIA, republicată, Monitorul Oficial nr. 767 /2003.