Cadrul legal de functionare

 REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC POLIŢIA LOCALĂ TURDA

 CAPITOLUL I

 PREVEDERI GENERALE

 ART. 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Poliţia Locală Turda a fost elaborat în baza Legii nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale şi a HGR 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi al altor acte normative în vigoare.

 

ART. 2. Municipiul Turda este unitate administrativ - teritorială cu personalitate juridică. Municipiul posedă un patrimoniu şi are iniţiativa în ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitând, în condiţiile legii, autoritatea în limitele administrativ - teritoriale stabilite.

 

ART. 3. În scopul asigurării ordinii şi liniştii publice, precum şi pentru creşterea eficienţei pazei obiectivelor şi a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat s-a reorganizat, la nivelul municipiului Turda, Poliţia locală, prin HCL 17/2011, ca serviciu public local cu personalitate juridică, specializat. Serviciul Public Poliţia Locală Turda are sediul la adresa: Turda, P-ţa Romană 39.

 

ART. 4. Activitatea Poliţiei Locale se realizează în interesul persoanei, al comunităţii, al asigurării pazei şi protecţiei obiectivelor de interes public local şi privat, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

În îndeplinirea misiunilor care îi revin, Poliţia Locală cooperează cu Poliţia Română şi Jandarmeria Română, cu alte instituţii ale statului şi colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii.

 

ART.5. Activitatea Poliţiei Locale se desfăşoară pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Turda.

 

ART. 6. Personalul Poliţiei Locale Turda este dotat cu uniformă, însemne distinctive, arme neletale, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant – lacrimogene, cătuşe şi alte mijloace de apărare şi intervenţie autorizate prin lege, conform anexei 1,2 şi 3 din HGR 1332/2010.

 

 

 

CAPITOLUL II

 

OBIECTUL DE ACTIVITATE

 

 

ART. 7.    Poliţia Locală are următoarele atribuţii:

 

În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;

b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;

g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti;

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;

j) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;

k) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

m) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;

n) acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativteritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.

 

În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

m) cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

 

În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;

b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;

c) verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;

d) participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;

e) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului judeţean, primarului unităţii administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de aceştia.

 

În domeniul protecţiei mediului, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;

b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;

d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;

g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

 

În domeniul activităţii comerciale, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

b) verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;

f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;

g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale şi pe raza sectoarelor municipiului Bucureşti sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

i) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

j) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;

k) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

 

În domeniul evidenţei persoanelor, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

 

ART. 8. Organizarea şi executarea activităţii de supraveghere a bunurilor şi asigurare a ordinii şi liniştii publice se realizează în baza planurilor de pază şi ordine publică.

Planurile de pază şi ordine publică se aprobă de primari cu avizul consultativ al Poliţiei Municipiului Turda.

Poliţia Locală poate asigura şi contra cost paza unor obiective, pe bază de contracte de prestări de servicii, încheiate de aceasta cu beneficiarii serviciilor prestate.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III

 

BUGETUL SI ADMINISTRAREA ACESTUIA

 

ART. 9. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Poliţiei Locale Turda se va asigura din bugetul local şi din veniturile proprii obţinute din serviciile prestate pe bază de prestări servicii, încheiate în condiţiile legii.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

  ART. 10. Aparatul propriu al Serviciului Public Poliţia Locală constituit la nivelul municipiului Turda este organizat astfel: 4 servicii, 4 birouri şi 1 compartiment, conform organigramei aprobate de Consiliul Local, care face parte integrantă din prezentul regulament şi anume:

1.   Serviciul siguranţă şi ordine publică

2.   Biroul siguranţa circulaţiei

3.   Biroul  echipe mobile, intervenţie şi însoţire

4.   Biroul ordine publică

5.   Biroul siguranţă publică

6.   Serviciul financiar - contabil, resurse umane şi achiziţii publice

7.   Serviciul  bază de date, dispecerat şi evidenţa persoanelor

8.   Serviciul disciplina în construcţii, protecţia mediului şi control comercial

9.   Compartimentul juridic şi relaţii publice, comunicare.

 

ART. 11. Întreaga activitate a serviciului se desfăşoară sub autoritatea şi controlul primarului.

 

ART. 12. În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin conform legii şi prin prezentul regulament, funcţionarii publici din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală Turda au următoarele drepturi şi obligaţii principale:

 

a) să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;

b) să invite la sediul poliţiei locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;

c) să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravenţională;

d) să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare;

e) să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

f) să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

g) să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

h) să conducă la sediul poliţiei locale sau al unităţilor/ structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.

 

Pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali au acces, în condiţiile legii, la bazele de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. În acest scop, poliţia locală sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, după caz, şi structurile abilitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor încheie protocoale de colaborare în care se reglementează infrastructura de comunicaţii, măsurile de securitate, protecţie şi de asigurare a confidenţialităţii datelor, nivelul de acces şi regulile de folosire.

 

În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local este obligat:

a) să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

b) să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;

c) să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

d) să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;

e) să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;

f) să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de poliţie locală din care face parte;

g) să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa;

h) să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;

i) să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;

j) să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială.

 

Poliţistului local îi este interzis:

a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora;

b) să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;

c) să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;

d) să adere la secte, organizaţii religioase sau la orice alte organizaţii interzise de lege;

e) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepţia calităţii de acţionar;

f) să exercite activităţi de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului local sau a instituţiei din care face parte;

g) să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică;

h) să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activităţii specifice de poliţie;

i) să provoace suferinţe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obţinerii de la acestea ori de la o terţă persoană de informaţii sau mărturisiri;

j) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;

k) să rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. j);

l) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

m) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau ilegal.

Poliţistul local cu funcţie de conducere răspunde pentru ordinele şi dispoziţiile date subordonaţilor. El este obligat să verifice dacă acestea au fost transmise şi înţelese corect şi să controleze modul de aducere la îndeplinire.

Poliţistul local cu funcţie de conducere este obligat să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii poliţiei locale în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.

Poliţistul local răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi exercită atribuţiile de serviciu. Încălcarea de către poliţistul local a atribuţiilor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

Poliţistul local are obligaţia să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului poliţiei locale şi/sau autorităţilor publice.

În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, personalul poliţiei locale îşi exercită competenţa pe raza unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale unde îşi desfăşoară activitatea.

Funcţionarul public din cadrul Poliţiei locale este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege. Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în interes personal.

 

ART. 13.  În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, funcţionarul public din Poliţia locală îşi exercită competenţa pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde îşi desfăşoară activitatea.

 

ART. 14. Principalele atribuţii ale primarului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei locale sunt următoarele:

a) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, ale raporturilor de muncă ale personalului poliţiei locale, inclusiv ale şefului acesteia, în cazul organizării poliţiei locale în aparatul propriu de specialitate, şi numai pentru şeful poliţiei locale şi adjunctul acestuia, în situaţia organizării acesteia ca instituţie publică de interes local;

b) supune spre aprobare autorităţii deliberative resursele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii poliţiei locale;

c) îndrumă, supraveghează, controlează şi analizează activitatea poliţiei locale, ca serviciu public de interes local;

d) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind organizarea şi funcţionarea poliţiei locale;

e) evaluează activitatea poliţiei locale, potrivit criteriilor specifice stabilite de autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale;

f) prezintă autorităţii deliberative, anual sau ori de câte ori este necesar, informări privind modul de funcţionare a poliţiei locale;

g) supune spre aprobare autorităţii deliberative regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

h) supune spre aprobare autorităţii deliberative procedurile şi criteriile pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei de şef al poliţiei locale;

i) organizează periodic consultări cu membrii comunităţii locale, cu participarea reprezentanţilor unităţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române şi ai organizaţiilor neguvernamentale, cu privire la priorităţile şi activitatea poliţiei locale;

j) primeşte şi soluţionează sesizările cu privire la deficienţele constatate în activitatea poliţiei locale, precum şi cu privire la îmbunătăţirea activităţii de pază şi menţinere a ordinii şi liniştii publice;

k) împuterniceşte, prin dispoziţie, poliţiştii locali ca agenţi constatatori, în oricare dintre situaţiile în care această calitate îi este stabilită, prin acte normative, primarului/primarului general al municipiului Bucureşti.

 

În cazul poliţiei locale organizate ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, şeful poliţiei locale, în condiţiile legii, numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului, cu excepţia sa şi a adjunctului său.

 

 

ART. 15. Ocuparea posturilor de către personalul poliţiei locale se face prin susţinerea unui concurs, în raport cu cerinţele stabilite prin fişa postului, conform prevederilor legale aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual.

 

ART. 16. Funcţionarul public din cadrul Poliţiei locale va urma un curs de formare, cu durata de 3 luni, organizate într-o instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform planificării, cu obţinerea certificatelor de absolvire.

Contravaloarea cursurilor de formare se suportă din bugetul instituţiei.

 

ART. 17. Funcţionarul public din Poliţia locală nou-încadrat este obligat să încheie angajamente de serviciu pentru o perioadă de 5 ani, dacă a urmat cursuri de formare. Angajamentul se încheie în formă scrisă şi cuprinde clauze pentru ambele părţi, referitoare la drepturi şi obligaţii, condiţiile de pregătire şi perioada pentru care salariatul se obligă să desfăşoare activităţi în cadrul Poliţiei locale.

 

ART. 18. Dacă funcţionarul public din cadrul Poliţiei locale îi încetează raporturile de muncă din motive imputabile acestuia, înaintea expirării perioadei prevăzute în angajamentul de serviciu, acesta este obligat să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea sa, proporţional cu perioada rămasă neefectuată până la expirarea termenului prevăzut.

 

ART. 19. În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii Poliţiei locale, personalul de conducere, de coordonare, de pază şi de ordine răspunde de organizarea şi funcţionarea pazei unităţilor stabilite prin hotărâre a consiliului local sau preluate pe bază de contract de prestări de servicii, participă la asigurarea climatului de ordine şi linişte publică, a siguranţei persoanelor, integrităţii corporale, vieţii sau bunurilor cetăţenilor ori ale domeniului public, urmăreşte respectarea regulilor de comerţ stradal şi a curăţeniei localităţilor, conform competenţelor stabilite prin legi, hotărâri ale consiliilor locale sau prin dispoziţii ale primarilor.

 

Atribuţiile directorului executiv al serviciului:

 

ART. 20. Directorul executiv îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului şi are următoarele atribuţii:

a) organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a poliţiei locale;

b) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;

c) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;

d) răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;

e) aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competenţă;

f) studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;

g) analizează trimestrial activitatea poliţiei locale şi indicatorii de performanţă stabiliţi de comisia locală de ordine publică;

h) asigură informarea operativă a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a structurii teritoriale corespunzătoare a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii poliţiei locale;

i) reprezintă poliţia locală în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;

j) asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;

k) propune primarului/primarului general adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;

l) asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale;

m) organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;

n) întocmeşte sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei;

o) coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare;

p) urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;

q) întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine;

r) menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei;

s) analizează contribuţia funcţionarilor publici din poliţia locală la menţinerea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a acesteia;

ş) organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din poliţia locală;

t) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

ţ) organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;

u) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

 

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şeful poliţiei locale emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.

 

ART. 21. Şeful Serviciului siguranţă şi ordine publică  se subordonează directorului executiv şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea funcţionarilor publici ai Poliţiei locale privind supravegherea bunurilor, participarea la apărarea ordinii şi liniştii publice, a vieţii şi integrităţii persoanelor;

b) participă, la solicitare, la încheierea contractelor de prestări de servicii cu beneficiarii din zona de competenţă, întocmeşte planurile de pază, asigură cunoaşterea prevederilor acestora şi punerea lor în practică, menţine legătura permanentă cu beneficiarii, urmărind modul de desfăşurare a activităţilor specifice, şi ia măsuri de remediere a neregulilor constatate;

c) urmăreşte ca în planurile de pază să se prevadă toate punctele vulnerabile pătrunderii în obiectiv, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracţiei, obligativitatea cu privire la menţinerea lor în stare de funcţionare şi răspunderea concretă în cazul nerealizării lor;

d) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către functionarul public din Poliţia locală din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de supraveghere, asigurarea ordinii şi liniştii publice, regulile de convieţuire socială, integritatea corporală a persoanelor, curăţenia şi comerţul stradal şi a normelor de protecţie a muncii;

e) constată contravenţiile date în competenţă, aplică sancţiunile potrivit legii şi ţine evidenţa acestora;

f) conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

g) stabileşte reguli cu privire la predarea-primirea armamentului şi muniţiei, portul şi folosirea acestora în timpul serviciului, precum şi întreţinerea şi asigurarea deplinei lor securităţi când nu se află asupra personalului;

h) informează de îndată conducerea Poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază şi apărare a ordinii publice şi ţine evidenţa acestora;

i) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

j) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare.

 

În lipsa directorului executiv, şeful serviciului Siguranţă şi ordine publică exercită prerogativele acestuia.

 

ART. 22. Serviciul Siguranţă Publică este structurat în următoarele compartimente:

1. Biroul siguranţa circulaţiei

2. Biroul  echipe mobile, intervenţie şi însoţire

3. Biroul ordine publică

4. Biroul siguranţă publică .

 

ART. 23. Seful biroului siguranţa circulaţiei se subordonează şefului poliţiei locale, şefului serviciului siguranţă şi ordine public şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

a) stabileşte, în colaborare cu şeful serviciului rutier, respectiv al Brigăzii Rutiere din cadrul Poliţiei Române, itinerarele de patrulare şi intervalele orare de patrulare în zonele de competenţă;

b) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

c) asigură continuitatea dispozitivului rutier în zona de competenţă, pe bază de grafice de control, întocmite în colaborare cu şeful serviciului rutier, respectiv al Brigăzii Rutiere din cadrul Poliţiei Române;

d) coordonează activitatea personalului din subordine la acţiuni proprii şi participă, conform solicitării, la acţiunile organizate de unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române sau de către administratorul drumului public;

e) propune şefului serviciului rutier, respectiv al Brigăzii Rutiere din cadrul Poliţiei Române, în situaţii deosebite, luarea unor măsuri de reglementare, cum ar fi închidere, restricţionare pentru anumite categorii de participanţi la trafic a circulaţiei, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;

f) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legislaţiei rutiere;

g) asigură instruirea zilnică a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă şi periodic instruieşte personalul din subordine cu privire la cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie şi, cu precădere, cu privire la modul de poziţionare pe partea carosabilă şi la semnalele pe care trebuie să le adreseze participanţilor la trafic;

h) ia măsuri pentru ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin poliţiştii locali care execută activităţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice să poarte uniforma specifică cu înscrisuri şi însemne distinctive, conform prevederilor legale;

i) ţine evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de personalul din subordine şi monitorizează punerea în executare a amenzilor contravenţionale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;

j) organizează şi execută controale asupra activităţii desfăşurate de efectivele din subordine;

k) analizează lunar activitatea desfăşurată de personalul din subordine în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

l) ia măsuri pentru ca personalul din subordine să execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, să aibă un comportament civilizat, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, după caz, sancţiuni corespunzătoare;

m) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale.

 

ART.24. Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice desfăşoară următoarele activităţi:

a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

m) cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

 

În exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţiştii locali care desfăşoară activităţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice sunt obligaţi:

a) să poarte peste uniforma specifică, în funcţie de anotimp, vestă sau scurtă cu elemente reflectorizante, pe care este imprimată emblema "POLIŢIA LOCALĂ";

b) să poarte caschetă cu coafă albă;

c) să efectueze semnalele adresate participanţilor la trafic, potrivit dispoziţiilor legale care reglementează circulaţia pe drumurile publice.

 

ART. 25. Seful biroului echipe mobile, intervenţie şi însoţire se subordonează şefului poliţiei locale, şefului serviciului siguranţă şi ordine public şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în asigurarea ordinii şi liniştii publice;

b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de menţinerea ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor;

c) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;

d) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

e) informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază şi menţinere a ordinii publice şi ţine evidenţa acestora;

f) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

g) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

h) participă, alături de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

i) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale;

j) asigură instruirea zilnică a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă.

 

ART.26. Biroul echipe mobile, intervenţie şi însoţire are în principal, următoarele atribuţii specifice:

a) intervine împreună cu instituţiile abilitate la solicitarea cetăţenilor pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale;

b)  asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor Primariei ori a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice;

c) patrulează între perimetrele acoperite cu posturi fixe pentru prevenirea unor activităţi orientate impotriva siguranţei publice;

d) acţionează, împreună cu Poliţia, Jandarmeria, Pompierii, Protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlaturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

e) sprijină Poliţia Romana în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;

f) participă dupa caz la asigurarea traficului rutier cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie.

 

ART. 27. Şeful biroului ordine publică şi şeful biroului siguranţă public se subordonează directorului executiv şi şefului seviciului siguranţă şi ordine public şi au următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice şi asigurarea pazei bunurilor;

b) întocmeşte planurile de pază ale obiectivelor din competenţă;

c) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază, menţinerea ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor;

d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;

e) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

f) informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază şi menţinere a ordinii publice şi ţine evidenţa acestora;

g) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

h) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

i) participă, alături de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale;

k) asigură instruirea zilnică a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă.

 

ART. 28.  În executarea atribuţiilor prevăzute de lege în domeniul ordinii şi siguranţei publice, poliţiştii locali desfăşoară următoarele activităţi:

a) acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;

b) intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;

c) acţionează, în condiţiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;

d) participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;

e) în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

f) conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

g) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.

h) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege.

 

ART. 29. Şeful serviciului disciplina în construcţii, protecţia mediului şi control comercial se subordonează directorului executiv şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în verificarea şi menţinerea disciplinei în construcţii, respectiv în verificarea respectării normelor legale privind afişajul stradal,verificarea şi asigurarea respectării legii în domeniul protecţiei mediului, verificarea activităţii comerciale;

b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonaţi a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

d) asigură şi răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului;

e) gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

f) informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;

g) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

h) desfăşoară activităţi pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

i) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale;

 

ART.30. Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului desfăşoară următoarele activităţi:

a) verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către firmele de salubritate;

b) verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de către firmele abilitate;

c) verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;

d) verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice;

e) veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră;

f) verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traversează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială;

g) veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;

h) veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi în lacuri;

i) verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor lit. a)-i).

 

Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul activităţii comerciale desfăşoară următoarele activităţi:

a) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea regulilor de comerţ stabilite prin lege, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;

b) urmăresc dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerţul ambulant neautorizat;

c) controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare şi industriale în pieţe, în târguri şi în oboare;

d) colaborează cu organele de control sanitare, sanitarveterinare şi de protecţie a consumatorilor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

e) controlează modul de respectare a obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor;

f) verifică dacă în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi a locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, precum şi pe aleile de acces în aceste instituţii se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun;

g) verifică modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare la tutun şi băuturi alcoolice;

h) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

 

Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajului stradal desfăşoară următoarele activităţi:

a) constată contravenţii în cazul nerespectării normelor privind executarea lucrărilor de construcţii şi stabilesc măsurile necesare intrării în legalitate, în condiţiile legii;

b) verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrările de construcţii;

c) verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare;

d) verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;

e) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

 

ART. 31. Atribuţii ale Serviciului bază de date, dispecerat şi evidenţa persoanelor

 

Serviciul bază de date, dispecerat şi evidenţa persoanelor reprezintă structura operativă, care asigură conducerea în timp real a activităţilor specifice Poliţiei locale, centralizarea datelor şi informaţiilor rezultate din activitatea curentă şi asigură colaborarea operativă cu celelalte instituţii de profil.

 

a)     Centralizează şi evaluează permanent în timp real, datele şi informaţiile rezultate din activitatea tuturor compartimentelor Poliţiei locale;

b)    Asigurarea elaborarea documentelor pentru informarea zilnică a primarului cu privire la problemele care reclamă soluţionarea la nivelul serviciilor Primăriei;

c)     Colectează datele şi informaţiile rezultate din activitatea tuturor compartimentelor Poliţiei locale;

d)    Elaborează şi prezintă zilnic sinteza principalelor fapte şi evenimente ce au avut loc pe raza de competenţă, care este prezentată directorului serviciului şi primarului;

e)     Asigură legătura cu Poliţia română, Jandarmeria şi alte entităţi cu care Poliţia locală intră în relaţii pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale;

f)      Asigură coordonarea operaţională a activităţilor specifice desfăşurate în teren, conlucrarea – cooperarea operativă cu Poliţia română şi Jandarmeria în acţiuni complete, precum şi evidenţa documentelor şi activităţilor specifice;

g)     Asigură supravegherea permanentă a echipamentelor de monitorizare a sistemelor de alarmă;

h)     Asigură primirea rapoartelor de la personalul care acţionează în teren şi informează, ori de câte ori este nevoie, pe directorul serviciului, în legătură cu evoluţia situaţiei operative;

i)       Asigură funcţionalitatea mijloacelor de comunicaţii radio destinate asigurării canalelor de comunicaţii cu structurile Poliţiei locală;

j)       Implementează în bazele de date ale Poliţiei locală elementele stabilite prin programele de aplicaţie specifice;

k)     Asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date şi protecţia informaţiilor clasificate,

l)       cooperează în vederea verificării datelor cu caracter personal cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale competente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

m)  constată contravenţiile date în competenţă şi aplică sancţiunile, potrivit legii;

n)     verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

 

ART.  32. Pe timpul patrulării pe raza municipiului funcţionarul public al Poliţiei Comunitare poate folosi autovehicule cu însemnul distinctiv "POLIŢIA LOCALĂ".

 

ART. 33. Pe timpul executării serviciului, funcţionarului public din Poliţia Comunitară îi este interzis:

a) să încredinţeze arma altei persoane;

b) să întreprindă acţiuni care nu au legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;

c) să încredinţeze fără aprobarea superiorului ierarhic paza postului unei alte persoane;

d) să părăsească postul înainte de ora stabilită prin consemn sau înainte de a fi schimbat, atunci când serviciul de pază se execută pe mai multe schimburi;

e) să se prezinte la post dacă a consumat băuturi alcoolice şi să consume băuturi alcoolice în timpul programului.

 

Serviciul financiar-contabil, resurse umane şi achiziţii publice

 

ART. 34. Atribuţii financiar contabile:

 

a)     Fundamentează şi întocmeste anual, la termenele prevazute de lege, proiectul bugetului serviciului, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare primarului şi Consiliului local în vederea aprobării bugetului anual;

b)    Stabileşte măsurile necesare şi soluţiile legale pentru buna executare a bugetului alocat serviciului;

c)     Urmareşte şi răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare şi informează directorul serviciului;

d)    Asigură şi răspunde de respectarea legalităţii privind întocmirea şi valorificarea tuturor documentelor;

e)     Organizează, asigură şi răspunde de exercitarea conform prevederilor legii a controlului financiar preventiv;

f)      Asigură inventarierea anuală sau ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale şi a valorilor băneşti ce apartin municipiului şi administrarea corespunzatoare a acestora;

g)     Asigură evaluarea şi reevaluarea bunurilor, conform legii;

h)     Organizează şi conduce evidenţa contabilă pentru operaţiunile economico-financiare şi patrimoniale ale serviciului;

i)       Întocmeşte şi depune bilanţul contabil şi darea de seamă contabilă la termenele prevăzute de lege şi le depune la Serviciul financiar contabil din cadrul Primăriei municipiului Turda, în vederea centralizării lor pe unitate administrativ teritorială;

j)       Urmăreşte şi răspunde de respectarea si aplicarea hotarârilor Consiliului local, a dispozitiilor primarului si a celorlalte acte normative în domeniul economico - financiar;

k)     Răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotarâri în domeniile de activitate ale serviciului, în vederea promovarii lor în Consiliul local;

l)       Asigură contabilitatea sintetică şi analitică privind execuţia bugetului local, constituirea şi utilizarea mijloacelor extrabugetare şi a fondurilor cu destinaţie specială, cu ajutorul conturilor sintetice şi analitice desfăşurate conform clasificaţiei bugetare;

m)  Înregistrează în ordine cronologică şi sistematică operaţiunile de încasări şi plăţi pe baza documentelor  justificative, simbolizează conturile debitoare şi creditoare în documentele de contabilitate;

n)     Asigură verificarea zilnică a extraselor de cont cu anexele şi simbolizarea acestora;

o)    Întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile de încasări şi plăţi prin extrasele de cont;

p)    Înregistrarea pe calculator a notelor contabile întocmite;

q)    Întocmeşte balanţele de verificare lunare;

r)      Întocmeşte lucrări de execuţie operativă şi periodică privind execuţia bugetară de casă a bugetului local, fondurile extrabugetare şi speciale;

s)     Exercită controlul asupra documentelor privind încasarea veniturilor extrabugetare;

t)       Asigură măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a rezultatelor obţinute;

u)     Asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţilor cu privire la poziţia financiară, performanta financiară şi fluxurile de trezorerie atât pentru cerinţele interne cât şi în relaţiile cu exteriorul;

v)     Asigură informaţii ordonatorului de credite cu privire la executia bugetului de venituri şi cheltuieli, patrimoniului aflat în administrare şi pentru întocmirea conturilor anuale de execuţie ale bugetelor locale;

w)   Asigură înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor economico-financiare pe baza documentelor justificative, operaţiune care angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat, aprobat şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate;

x)     Asigură înregistrarea şi evaluarea în evidenţa contabilă a elementelor de patrimoniu în conformitate cu reglementările legale în vigoare, specifice pe categorii de bunuri, creanţe şi datorii;

y)     Asigură înregistrarea în evidenţele contabile a rezultatelor inventarierii;

z)     Asigură conducerea registrelor obligatorii prevăzute de lege: registrul jurnal, registru inventar;

aa) Asigură păstrarea documentelor în concordanţă cu termenele prevăzute de lege;

bb)                       Asigură măsurile de reconstituire a documentelor contabile sustrase sau distruse în termenul prevăzut de lege;

cc)Asigură confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor care intră în categoria secretului de serviciu;

dd)                       Exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin decizii ale directorului serviciului.

 

ART. 35. Atribuţiile privind logistica şi aprovizionarea:

 

a)     Asigură condiţiile materiale pentru funcţionarea  serviciului;

b)    Asigură aprovizionarea cu mijloace fixe, rechizite, materiale de întretinere, obiecte de inventar pentru personalul serviciului;

c)     Asigură administrarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate în gestiune;

d)    Organizează şi răspunde de evidenţa gestiunii mijloacelor fixe, rechizitelor, materialelor de întreţinere, obiectelor de inventar;

e)     Efectuează inventarieri anuale sau ori de câte ori este cazul;

f)      Gestionează valorile materiale din magazia serviciului;

g)     Ţine evidenţa documentelor cu regim special;

h)     Prezintă, la cererea directorului, rapoarte şi informări privind activitatea desfăşurată, în termenul ăi forma solicitată;

i)       Urmăreşte încadrarea în cotele stabilite a cheltuielilor cu telefoanele stabilite conform O.G.80/2001 modificate şi propune măsuri de respectare a acestor cote;

j)       Coordonează activitatea parcului auto, asigurând cu autoturismele din dotare întreaga activitate a instituţiei;

k)     Exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative sau prin decizii ale directorului serviciului;

l)       Prezintă propuneri privind sistemul informatic şi asigură asistenţă de specialitate pentru achiziţionarea echipamentelor hardware şi software necesare implementării acestuia;

m)  Coordonează, îndrumă şi supraveghează activitatea de editare şi arhivare pe suport magnetic a documentelor din cadrul serviciului.

 

ART. 36. Atribuţii privind resursele umane:

 

a)     Ţine evidenţa prezenţei la serviciu a personalului prin condica de prezenţă, semnalând conducerii, eventualele absenţe sau întârzieri de la serviciu;

b)    Ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, învoirilor, absenţelor sau concediilor fără plată, precum şi a orelor suplimentare;

c)     Întocmeşte planificarea concediilor de odihnă la începutul fiecărui an;

d)    Ţine evidenţa contractelor de împrumut, a chiriilor, popririlor, garanţiilor materiale şi a altor reţineri care se fac pe statul de plată;

e)     Eliberează adeverinţe de salar, adeverinţe de împrumut, rate, etc;

f)      Întocmeşte dosarele de pensie pentru personalul care îndeplineşte aceste condiţii, pe care le depune la Casa de Pensii, urmăreşte deciziile şi face comunicările privind încetarea contractului de muncă;

g)     Întocmeşte legitimaţiile de serviciu;

h)     Urmăreşte vechimea în muncă în vederea acordării sporului de vechime;

i)       Întocmeşte şi ţine evidenţa fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a fişelor de evaluare a posturilor pe baza cărora se fac propunerile de avansare în categorie, clasă şi grad profesional;

j)       Întocmeşte dările de seamă statistice, privind numărul de salariaţi şi cheltuielile pe activităţi şi categorii de salariaţi;

k)     Centralizează lunar pontajele pentru personalul din aparatul propriu, întocmite conform condicii de prezenţă;

l)       Întocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor de personal cu toate actele necesare;

m)  Ţine la zi evidenţele legate de carnetele de muncă, urmărind indexările de salarii, sporul de vechime şi toate modificările intervenite în situaţia personală a salariaţilor, efectuând şi înscrierile acestora în carnetele de muncă;

n)     Întocmeşte contractele de muncă, dispoziţiile privind încadrarea în muncă, precum şi toate actele necesare încetării raporturilor de muncă;

o)    Întocmeşte statele de personal la fiecare indexare sau majorare de salarii;

p)    Întocmeşte statele de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare şi organigrama cu personalul din aparatul propriu al serviciului;

q)    Ţine evidenţa posturilor vacante, urmăreşte organigrama privind numărul de personal încadrat pe servicii, birouri şi compartimente;

r)      Urmăreşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru încadrarea şi promovarea personalului în categorie, clasă şi grad profesional;

s)     Organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante;

t)       Întocmeşte şi ţine la zi evidenţa militară a personalului şi transmite Centrului Militar Judeţean Cluj toate modificările intervenite;

u)     Întocmeşte situaţia codificată cuprinzând date informative cu privire la numărul de personal şi fondul de salarii;

v)     Întocmeşte situaţiile privind acordarea premiilor anuale în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

w)   Întocmeşte statele de plată a salariaţilor serviciului;

x)     Ţine evidenţa sancţiunilor persoanelor care au  săvârşit abateri disciplinare;

y)     Urmăreşte perfecţionarea personalului şi participarea la cursurile de perfecţionare, conform programărilor;

z)     Tine evidenta privind încadrarea, salarizarea, carnetele de munca, eliberarea adeverintelor de salariu;

aa) Efectuează gestionarea curentă a resurselor umane.

 

ART. 37. Atribuţiile compartimentului juridic şi relaţii publice, comunicare:

 

a)     Ţine evidenţa monitoarelor oficiale şi a legislaţiei în vigoare şi comunică personalului serviciului  actele normative de interes;

b)    Asigură şi completează biblioteca juridică;

c)     Reprezintă pe bază de delegaţie, serviciul în procesele de la instanţele judecătoreşti;

d)    Se documentează şi prezintă în instanţe acte şi documente solicitate de acestea în vederea soluţionarii cauzelor în care se prezintă;

e)     Asigură asistenţa de specialitate în redactarea documentelor create în cadrul serviciului;

f)      Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative sau decizii ale directorului serviciului;

g)     Primeşte şi expediază conform normelor în vigoare corespondenţa unităţii , prezintă directorului executiv pentru soluţionare corespondenţa primită, ţine evidenţa acesteia şi a termenelor de rezolvare;

h)     Verifică aplicarea prevederilor instrucţiunilor în vigoare cu privire la redactarea şi multiplicarea documentelor;

i)       Are obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi să furnizeze în condiţiile legii, informaţiile solicitate;

j)       Organizează activitatea de evidenţă , întocmire, multiplicare , manipulare , transport , păstrare şi arhivare a documentelor potrivit  actelor normative în vigoare.

 

ART. 38. Asigurarea tehnico-materială a structurilor Poliţiei locale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale se va desfăşura conform reglementărilor proprii, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale.

 

ART. 39. Poliţia locală este autorizată să achiziţioneze, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, pentru înarmarea personalului propriu, în condiţiile prevăzute de lege.

 

 

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

ART. 40. Personalul Poliţiei locale îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului şi nu poate primi însărcinări din partea altor persoane.

Primarul poate delega prerogativele ce îi revin unei persoane desemnate prin dispoziţie.

 

ART. 41. Personalul Poliţiei locale beneficiază de salarizarea funcţionarului public şi a personalului contractual, în funcţie de categoria din care face parte, potrivit legii.

ART. 42. Prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi ale altor acte normative referitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzator funcţionarilor publici din Poliţia locala, în măsura în care prin legea de organizare şi funcţionare a acesteia nu se dispune altfel.

Personalului contractual îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii.

 

 

 

Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA 1

Articolele din care se compune uniforma poliţiştilor locali şi a

personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor

şi a obiectivelor de interes local şi durata maximă de uzură

*T*

┌────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────┐

│Nr. │   Denumirea articolului                        │Durata maximă de│

│crt.│                                                               │     uzură      │

│    │                                                                 │     - an -     │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 1  │Costum de vară                                          │     2          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 2  │Costum de iarnă                                         │     3          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 3  │Şapcă pentru costum de vară                       │     2          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 4  │Şapcă pentru costum de iarnă                      │     3          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 5  │Basc                                                           │     2          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 6  │Şepcuţă cu cozoroc                                      │     2          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 7  │Pălărie (femei)                                            │     2          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 8  │Căciulă                                                       │     3          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 9  │Cravată                                                      │     1          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 10 │Fular                                                         │     3          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 11 │Cămaşă                                                     │    1/2         │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 12 │Cămaşă-bluză                                            │     1          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 13 │Scurtă de vânt                                           │     2          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 14 │Pulover                                                     │     2          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 15 │Costum de intervenţii de vară                    │     2          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 16 │Costum de intervenţii de iarnă                   │     2          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 17 │Pelerină de ploaie                                      │     3          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 18 │Geacă/Scurtă îmblănită                             │     3          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 19 │Mănuşi din piele                                        │     3          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 20 │Pantofi de vară de culoare neagră              │     1          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 21 │Pantofi de iarnă de culoare neagră             │     2          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 22 │Ghete/Bocanci din piele de culoare neagră │     2          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 23 │Centura din piele                                      │     6          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 24 │Curea din piele                                         │     6          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 25 │Portcarnet                                                │     6          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 26 │Portbaston din piele                                  │     6          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

 

│ 27 │Emblema pentru şapcă, basc, căciulă,                   

│    │pălărie şi şepcuţă                                       │     1          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 28 │Ecuson                                                     │     1          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 29 │Insignă pentru piept                                  │     1          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 30 │Epoleţi                                                      │                │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 31 │Portcătuşe din piele                                   │     6          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 32 │Fes                                                           │     1          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 33 │Vestă                                                        │     1          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 34 │Tricou                                                       │    1/2         │

└────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────┘

*ST*

 

NOTE:

1. Însemnele distinctive se asigură pentru fiecare articol de echipament (haină, cămaşă-bluză, scurtă de vânt, scurtă îmblănită, pulover, pelerină de ploaie).

2. După expirarea duratei de uzură sau după încetarea raporturilor de muncă, articolele de uniformă nu pot fi înstrăinate.

 

ANEXA 2

-------

la regulamentul-cadru

---------------------

 

Descrierea uniformei de serviciu, a legitimaţiei de serviciu

şi a însemnelor distinctive de ierarhizare ale poliţiştilor

locali şi ale personalului contractual cu atribuţii

în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local

 

A. Uniforma de serviciu

Uniforma de serviciu pentru personalul poliţiei locale este confecţionată în varianta vară-iarnă şi se compune din:

1, 2. Haina/Sacoul se confecţionează din stofă/tergal de culoare neagră, în varianta de vară, respectiv iarnă.

Croiala este dreaptă, puţin cambrată în talie (pentru a acoperi în întregime bazinul). Se încheie la un rând de nasturi.

Spatele hainei se confecţionează din două bucăţi, având cusătura pe mijloc, fără şliţ. Are în partea inferioară, lateral, două buzunare ascunse, prevăzute cu clapă.

Haina/Sacoul este prevăzută/prevăzut pe umeri cu platcă pentru epoleţi. Haina/Sacoul se poartă cu cămaşă de culoare bleu şi cravată de culoare neagră.

Pantalonul, în varianta vară-iarnă, se confecţionează din aceleaşi materiale ca şi haina, fiind de culoare neagră, cu vipuşcă de culoare gri inclusă în cusătură. Are croiala dreaptă, fără manşetă, lungimea poate ajunge până la partea superioară a tocului încălţămintei, iar lărgimea ei este între 210-250 mm, în raport cu talia.

Pantalonul este prevăzut cu două buzunare laterale şi un buzunar la spate, închis cu clapă şi nasture.

Pantalonul se confecţionează cu betelie obişnuită şi este prevăzut cu 4 găici lungi de 70 mm şi late de 20 mm, prinse în partea superioară prin cusătura beteliei, iar în partea inferioară prinse cu nasture de format mic, astfel încât pantalonul să permită portul centurii a cărei lăţime este de 50 mm.

Fusta, în variantă de vară, se confecţionează, din acelaşi material ca şi haina, fiind de culoare neagră. Croiala este dreaptă, lărgimea stabilindu-se în raport cu talia, iar lungimea este de 50 milimetri sub rotula genunchiului. Se poartă în locul pantalonului numai la costumul de vară.

3,4. Şapca se confecţionează din acelaşi material cu costumul de vară sau de iarnă, după caz.

Calota şepcii este de formă ovală, cu distanţa de 20 mm între diametrul lăţimii şi diametrul lungimii, este întinsă cu ajutorul unei sârme din oţel, pentru a-şi menţine forma.

Banda are diametrul ce rezultă din mărimea şepcii şi se confecţionează din carton tare.

Pe partea exterioară a benzii se aplică o bandă de culoare gri ţesută cu frunze de stejar. Şapca este căptuşită cu ţesătură de culoare asortată calotei.

Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovalizată, şi se fixează la şapcă, înclinat.

Şapca este prevăzută deasupra cozorocului cu un şnur dublu de culoare neagră. Capetele şnurului sunt prinse pe linia colţurilor cozorocului cu câte un buton de culoare galbenă. Şapca are aplicată, în faţă - la centru - pe bandă, emblema.

Cozorocul de la şapca şefului poliţiei locale este prevăzut cu 3 rânduri de frunze de stejar, pentru şefii de servicii cu două rânduri de frunze de stejar, pentru şefii de birouri şi compartimente cu un rând de frunze de stejar, iar pentru funcţionarii publici de execuţie acesta este simplu.

Frunzele de stejar se confecţionează din metal de culoare gri-argintiu.

5. Bascul se confecţionează din stofă tip postav, este de culoare neagră, iar în lateral, pe partea stângă, se aplică emblema.

6. Şepcuţa cu cozoroc se confecţionează din ţesătură tip bumbac (tercot) de culoare neagră. Calota se confecţionează în clini şi are inscripţionat pe mijlocul ei "POLIŢIA LOCALĂ".

La spate este prevăzută cu un sistem reglabil de strângere.

În faţă, sub inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", este aplicată emblema pentru coifură.

7. Pălăria pentru persoanele de sex feminin se confecţionează din material textil (fetru) de culoare neagră; deasupra borului se montează o bandă pe care se aplică emblema specifică.

8. Căciula este de culoare neagră, confecţionată din stofă tip postav, prevăzută cu două clape din blană naturală de ovine.

Clapa din faţă este rotunjită, iar cea din spate formează două urechi laterale, prevăzute cu doi nasturi şi o bentiţă pentru încheierea acestora deasupra capului sau sub bărbie.

La mijlocul clapei din faţă se aplică emblema.

Căciula este căptuşită cu ţesătură, asortată la culoarea calotei.

Pentru şeful poliţiei locale, blana de la căciulă este din astrahan (caracul).

9. Cravata se confecţionează din ţesătură tip mătase şi este de culoare neagră.

10. Fularul se confecţionează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră.

11. Cămaşa se confecţionează din ţesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu; mâneca este scurtă sau lungă.

Se poartă cu cravată sub veston sau scurtă de vânt.

12. Cămaşa-bluză se confecţionează din ţesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu, închisă la gât şi încheiată cu 5 nasturi; în partea superioară are două buzunare cu burduf şi clape care se încheie cu câte un nasture de format mic.

Cămaşa este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleţi.

Cămaşa-bluză se poartă deschisă la gât (sau cu cravata), cu partea inferioară introdusă în pantaloni sau în fustă. Poate fi purtată şi sub haină, cu cravată.

13. Scurta de vânt se confecţionează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră.

Se poartă deschisă la gât, putând fi purtată şi închisă datorită croiului cu revere răsfrânte; se încheie cu fermoar pe interior şi la 4 nasturi pe exterior.

În partea de jos şi la mâneci este prevăzută cu elastic.

Scurta de vânt este prevăzută cu două buzunare oblice ascunse, care se încheie cu fermoar, iar deasupra acestora, în partea superioară, sunt prevăzute cu banda reflectorizantă de 10 mm. Pe interior, în partea dreaptă, este prevăzută cu un buzunar care se încheie cu un nasture.

Scurta de vânt este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleţi.

Spatele este confecţionat din 3 părţi, una în partea de sus şi două în partea de jos, prevăzute cu pense.

Lungimea trebuie să depăşească talia cu 100-120 mm.

14. Puloverul se confecţionează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră cu anchior, cu sau fără mâneci.

Pe spatele mânecii sunt prevăzute cotiere din acelaşi material. La 5 cm de umeri pe mânecă se aplică ecusonul "POLIŢIA LOCALĂ".

15,16. Costumul de intervenţie vară/iarnă este compus din bluzon şi pantalon şi se confecţionează din material textil (tercot), de culoare neagră.

Bluzonul este confecţionat la partea superioară a spatelui şi piepţilor cu platcă matlasată şi se încheie cu fermoar. Este prevăzut cu două buzunare cu clapă pe părţile superioare ale piepţilor.

Gulerul este tip tunică.

Mâneca este prevăzută cu manşetă şi bazoane de protecţie în dreptul coatelor. Pe mâneca dreaptă se aplică un buzunar cu clapă.

Bluzonul este prevăzut cu epoleţi din material fond, fixaţi la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă - umăr.

Pantalonul are croială dreaptă, iar la partea inferioară este prevăzut cu sistem de ajustare pentru a fi purtat în ghete/bocanci. În regiunea genunchilor şi la partea superioară a reperelor spate este prevăzut cu bazoane. Pe betelie sunt aplicate găici pentru centură.

Costumul de intervenţie pentru iarnă este dublat cu material neţesut, termoizolant.

17. Pelerina de ploaie are croiala tip raglan şi este deschisă la gât, cu posibilitatea de a fi purtată şi închisă.

Se încheie în faţă la un rând cu 4 nasturi ascunşi, iar ajustarea în talie se face cu ajutorul unui cordon cu două catarame din metal sau înlocuitori.

Mâneca are croială raglan. Pelerina este prevăzută cu două buzunare aşezate oblic (ascunse) cu nasturi (de 170-180 mm lungime şi de 40 mm lăţime) sub guler şi se prinde cu 3 nasturi mici.

Gluga este confecţionată din acelaşi material.

Pelerina de ploaie este de culoare neagră şi se confecţionează din material textil impermeabil.

În partea stângă sus are o bentiţă cusută în exterior (lungă de 100 mm şi lată de 30 mm) şi prinsă cu un nasture sub rever, pe care se aplică tresele pentru ierarhizare.

18. Scurta îmblănită se confecţionează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră, uşor matlasată, cu mesada detaşabilă, de culoare asortată cu faţa scurtei.

Modelul este tip sport, se încheie cu fermoar în interior şi cu butoni în exterior, are guler pe gât, prevăzut cu şnur ascuns.

În talie şi în partea de jos, pentru ajustare pe corp, este prevăzută tot cu şnur ascuns. Lateral (stânga-dreapta), în partea de jos, sunt dispuse două buzunare aplicate, drepte, cu clape care se încheie cu nasturi. În partea de sus (stânga-dreapta) va fi prevăzută cu buzunare drepte cu clape care se închid cu nasturi.

Pe clapa buzunarului de sus, din partea stângă, este prevăzută o bentiţă (100 mm lungime şi 30 mm lăţime) cusută în partea dinspre umăr şi prinsă cu un nasture în partea interioară, pe care se aplică tresele de ierarhizare.

Scurta îmblănită este prevăzută cu platcă pentru epoleţi.

Lărgimea scurtei îmblănite se stabileşte în raport cu talia, acoperind în întregime bazinul.

19. Mănuşile sunt din piele de culoare neagră.

20, 21. Pantofii sunt din piele de culoare neagră, prevăzuţi cu bombeuri, fără ornamentaţie, şi se încheie cu şireturi. Pentru sezonul de vară se pot confecţiona pantofi perforaţi, iar pentru femei aceştia pot avea decupaj.

22. Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagră, prevăzuţi cu bombeuri, au talpă şi tocuri din cauciuc şi se încheie cu şireturi sau cu fermoar.

23. Centura este de culoare neagră, fără diagonală, are lăţimea de 50 mm şi se încheie cu o cataramă din metal de culoare argintie. Pentru cei din domeniul rutier centura este de culoare albă, fără diagonală, are lăţimea de 50 de mm şi se încheie cu o cataramă din metal de culoare argintie.

24. Cureaua este din piele de culoare neagră.

25. Portcarnetul se confecţionează din piele sau din înlocuitori, de culoare neagră, şi se compune din două feţe prinse printr-un burduf. Partea din spate se rabatează sub formă de capac şi se încheie în faţă printr-un buton sau tic-tuc. Se poartă fixat pe centură prin două găici.

26. Portbaston din piele

27. Emblema se aplică pe articole de coifură de către personalul poliţiei locale cu drept de a purta uniformă. Se confecţionează din metal de culoare argintie sau material textil pe fond bleu, de formă ovală, cu diametrul de 40 de mm, la mijloc având stema României, încadrată cu frunze de stejar.

Pentru şeful poliţiei locale, adjunctul şi şefii de servicii emblema este încadrată cu 3 rânduri de frunze de stejar, este bombată, având în centrul său stema României, şi are imprimată în relief, în partea superioară, inscripţia de culoare albă "ROMÂNIA", iar în partea inferioară "POLIŢIA LOCALĂ".

28. Ecusonul pentru mânecă se confecţionează din material textil, pe fond de culoare bleu, având în partea superioară inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", sub care este trecut numele localităţii, la mijloc stema României, încadrată cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se scrie "ROMÂNIA". Se poartă pe braţul stâng de către întregul personal cu drept de uniformă şi se aplică la 5 cm de cusătura umărului.

29. Insigna pentru piept se confecţionează din metal, pe fond de culoare bleu, având în partea superioară inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", sub care este trecut numele localităţii, la mijloc stema României, încadrată cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se înscriu numărul matricol şi inscripţia "ROMÂNIA".

30. Epoleţii sunt confecţionaţi din material textil, de culoare neagră, cu margine gri-argintiu, pe care sunt aplicate gradele profesionale.

31. Portcătuşe din piele

32. Fesul se confecţionează din fire acrilice de culoare neagră.

33. Vesta multifuncţională se confecţionează din material textil de culoare neagră.

34. Tricoul se confecţionează din tricot de bumbac de culoare neagră. Croiala este cu guler sau la baza gâtului, are mâneca scurtă şi este prevăzut pe umeri cu epoleţi din material fond.

B. Legitimaţia de serviciu

Legitimaţia de serviciu se confecţionează din imitaţie de piele (ecologică), cu dimensiunile de 200 x 80 mm, cu deschidere pe verticală, cuprinzând următoarele menţiuni:

a) rândul întâi central - tricolorul României, încadrat într-un chenar dreptunghiular cu dimensiunile de 5 x 65 mm;

b) în partea de sus central, rândul al doilea - ROMÂNIA, sub denumirea ţării - JUDEŢUL;

c) rândul al treilea - COMUNA/ORAŞUL/MUNICIPIUL/ SECTORUL;

d) rândul al patrulea, aliniat stânga - POLIŢIA LOCALĂ;

e) rândul al patrulea, aliniat stânga LEGITIMAŢIE;

f) rândul al cincilea categoria de personal din care face parte deţinătorul (POLIŢIST LOCAL/FUNCŢIONAR PUBLIC/PERSONAL CONTRACTUAL);

g) rândul al şaselea aliniat stânga - numărul legitimaţiei;

h) după aceasta se înscriu, unele sub altele, numele şi prenumele deţinătorului, numărul matricol, data emiterii legitimaţiei, semnătura şefului poliţiei locale din care face parte deţinătorul şi ştampila structurii;

i) în colţul din dreapta jos va fi aplicată fotografia deţinătorului;

j) în partea inferioară a legitimaţiei se alocă 6 spaţii orizontale pentru aplicarea vizelor anuale care se semnează de către şeful poliţiei locale.

Fotografia titularului utilizată are dimensiunile de 3 cm x 4 cm şi este executată color (în uniforma de serviciu/sau într-o ţinută decentă, pentru persoanele încadrate în poliţia locală care nu poartă uniformă).

C. Însemnele distinctive de ierarhizare

În raport cu funcţiile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au următoarele forme şi mărimi:

a) şeful poliţiei locale - 3 stele tip octogon metalice sau textile, cu lăţimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, aşezate pe epolet;

b) adjunctul şefului - două stele tip octogon metalice sau textile, cu lăţimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, aşezate pe epolet;

c) şeful de serviciu - o stea tip octogon metalică sau textilă, cu lăţimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, aşezată pe epolet;

d) şeful de birou sau compartiment - 3 trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lăţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având între ele o distanţă de 3 mm;

e) funcţionarul public superior - două trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lăţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având între ele o distanţă de 3 mm;

f) funcţionarul public principal - o tresă din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lăţimea de 5 mm, aşezată pe epolet;

g) funcţionarul public asistent - epolet fără tresă.

 

ANEXA 3

-------

la regulamentul-cadru

---------------------

 

Norme de dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie

a poliţiştilor locali şi a personalului contractual cu atribuţii

în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local

*T*

┌────┬──────────────────────┬─────┬────────────────────────────────────────────┐

│Nr. │Denumirea materialelor│ U/M │ Criterii de dotare şi mod de repartizare                                                             │

│crt.│                                    │     │                                                                                                                          │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 1.│Pistol                             │ Cpl.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu                                                              │

│    │                                     │       │atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi                                                             │

│    │                                     │       │liniştii publice şi fiecare personal                                                                        │

│    │                                     │       │contractual care desfăşoară activităţi de                                                             │

│    │                                     │       │pază                                                                                                                  │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 2.│Pistol cu muniţie            │ Cpl.│Câte unul pentru 40-60 % din efectivele de                                                           │

│    │neletală                         │       │poliţişti locali cu atribuţii în domeniul                                                                  │

│    │                                    │       │asigurării ordinii şi liniştii publice şi                                                                    │

│    │                                    │       │fiecare personal contractual care                                                                         │

│    │                                    │       │desfăşoară activităţi de pază, ce execută                                                            │

│    │                                    │       │misiuni cu un grad scăzut de risc                                                                         │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 3.│Cartuş pentru pistol       │ Buc.│Câte 24 pentru fiecare pistol                                                                               │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 4.│Cartuş pentru pistolul│     │                                                                                                                                │

│    │cu gaze                         │ Buc.│Câte 30 pentru fiecare pistol cu gaze                                                                   │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 5.│Baston pentru                │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local                                                                   │

│    │autoapărare                  │        │cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii                                                             │

│    │                                    │        │şi liniştii publice şi fiecare personal                                                                    │

│    │                                    │        │contractual care desfăşoară activităţi de                                                             │

│    │                                    │        │pază                                                                                                                  │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 6.│Baston cu şoc electric      │ Buc.│Câte unul pentru 40-60 % din efectivele de                                                          │

│    │                                     │        │poliţişti locali cu atribuţii în domeniul                                                                 │

│    │                                     │        │asigurării ordinii şi liniştii publice şi                                                                   │

│    │                                     │        │fiecare personal contractual care desfăşoară                                                       │

│    │                                     │        │activităţi de pază, ce execută misiuni cu un                                                        │

│    │                                     │        │grad scăzut de risc                                                                                            │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 7.│Portbaston                     │ Buc.│Câte unul pentru fiecare baston din cauciuc                                                         │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 8.│Cătuşă pentru mâini       │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu                                                              │

│    │                                     │       │atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi                                                             │

│    │                                     │       │liniştii publice                                                                                                    │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 9. │Portcătuşe                     │ Buc.│Câte unul pentru fiecare cătuşă                                                                          │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 10.│Pulverizator de mână     │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local                                                                 │

│    │cu substanţă                   │     │cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii                                                              │

│    │iritant-lacrimogenă         │     │şi liniştii publice, poliţist local cu                                                                          │

│    │                                     │     │atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumu-                                                             │

│    │                                     │     │rile publice şi fiecare personal contrac-                                                                 │

│    │                                     │     │tual care desfăşoară activităţi de pază                                                                  │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 11.│Vestă (ham) cu             │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local                                                                  │

│    │elemente                       │        │cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe                                                                  │

│    │reflectorizante               │        │drumurile publice                                                                                               │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 12.│Costum (bluză +            │ Cpl.│Câte unul pentru fiecare poliţist local                                                                  │

│    │pantaloni) de                  │       │cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe                                                                  │

│    │protecţie împotriva         │       │drumurile publice                                                                                               │

│    │ploii, cu elemente           │       │                                                                                                                        │

│    │reflectorizante                │       │                                                                                                                        │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 13.│Costum de protecţie      │ Cpl.│Câte unul pentru fiecare poliţist local                                                                  │

│    │pentru iarnă (scurtă        │     │cu atribuţii în domeniul ordinii şi                                                                          │

│    │matlasată şi                   │     │liniştii publice, precum şi în domeniul                                                                    │

│    │pantaloni)                      │     │mediului, care execută misiuni în teren                                                                 │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 14.│Costum de protecţie     │ Cpl.│                                                                                                                         │

│    │pentru vară (bluză +       │       │                                                                                                                         │

│    │pantaloni)                      │       │                                                                                                                         │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 15.│Mănuşi albe                  │ Per.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu                                                              │

│    │                                     │       │atribuţii în domeniul circulaţiei pe                                                                      │

│    │                                     │       │drumurile publice                                                                                               │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 16.│Scurtă reflectorizantă    │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu                                                             │

│    │                                      │       │atribuţii în domeniul circulaţiei pe                                                                     │

│    │                                      │       │drumurile publice                                                                                              │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 17.│Vestă pentru protecţie   │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local                                                                  │

│    │împotriva frigului            │       │cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe                                                                  │

│    │                                      │       │drumurile publice care execută misiuni în                                                           │

│    │                                      │       │teren                                                                                                                │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 18.│Fluier                           │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu                                                              │

│    │                                     │       │atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii                                                                   │

│    │                                     │       │publice, al circulaţiei pe drumurile                                                                       │

│    │                                     │       │publice, precum şi în domeniul pazei                                                                   │

│    │                                     │       │bunurilor care execută misiuni în teren                                                                │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 19.│Radiotelefon portabil     │ Cpl.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu                                                              │

│    │                                     │       │atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii                                                                   │

│    │                                     │       │publice, al circulaţiei pe drumurile                                                                       │

│    │                                     │       │publice/personal contractual cu atribuţii în                                                           │

│    │                                     │       │domeniul pazei bunurilor şi obiectivelor de                                                           │

│    │                                     │       │interes local care execută misiuni                                                                        │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 20.│Portcarnet                    │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local/per-                                                           │

│    │                                     │       │sonal contractual cu atribuţii în domeniul                                                             │

│    │                                     │       │pazei bunurilor şi obiectivelor de interes                                                              │

│    │                                     │       │local care execută misiuni în teren                                                                      │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 21.│Uniformă de serviciu     │ Cpl.│Câte unul pentru fiecare poliţist local/per-                                                           │

│    │                                     │       │sonal contractual cu atribuţii în domeniul                                                             │

│    │                                     │       │pazei bunurilor şi obiectivelor de interes                                                              │

│    │                                     │       │local                                                                                                                   │

└────┴──────────────────────┴─────┴────────────────────────────────────────