Cadrul legal de functionare

 REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

AL

  SERVICIULUI PUBLIC POLIŢIA LOCALĂ TURDA

CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE

Art. 1.  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Poliţia Locală Turda a fost elaborat în baza Legii nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale şi a HGR 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi al altor acte normative în vigoare.

Art. 2. Municipiul Turda este unitate administrativ - teritorială cu personalitate juridică. Municipiul posedă un patrimoniu şi are iniţiativa în ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitând, în condiţiile legii, autoritatea în limitele administrativ - teritoriale stabilite.

Art. 3. Poliția Locală Turda este înființată, organizată și funcționează prin Hotărâre a Consiliului Local Turda (HCL 17/2011), în baza prevederilor legii nr. 155/2010 (r) și ale H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi al altor acte normative în vigoare, ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Primarului Municipiului Turda.

Art. 4. Poliția Locală Turda s-a înființat în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor în următoarele domenii:

$1a)     ordinea și liniștea publică;

$1b)     circulația pe drumurile publice;

$1c)     disciplina în construcții și afișajul stradal;

$1d)     protecția mediului;

$1e)     activitatea comercială;

$1f)      alte domenii prevăzute de lege.

Art. 5. Sediul Serviciului Public Poliția Locală Turda este la adresa: Piața Romană, nr. 39.

Art. 6. (1) Activitatea Poliţiei Locale se realizează:

$1-          în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a actelor autorității deliberative și ale celei executive ale administrației publice locale;

$1-          în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale.

            Art. 7.

$1(1)       În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Poliţia Locală cooperează cu unitățile, respectiv structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu celelate autorități ale administrației publice centrale și locale şi colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii.

$1(2)       În relațiile cu acestea, Poliția Locală Turda este reprezentată de directorul executiv.

$1(3)       Poliția Locală Turda poate încheia cu alte autorități și instituții publice protocoale de cooperare având ca obiect detalierea modalităților prin care, în limitele competențelor legale ale fiecărei structuri, acestea își oferă sprijin în îndeplinirea activităților sau a misiunoilor specifice.

$1(4)       Pentru reprezentarea propriilor interese și acțiuni de întrajutorare, personalul Poliției Locale Turda se poate asocia în condițiile legii, cu înregistrarea asociației la Judecătoria Turda.

            Art. 8.

$1(1)       Persoanele cu funcții de conducere colaborează permanent în vederea îndeplinirii în termeni legali a lucrărilor ce intră în competența lor, precum și a altor sarcini potrivit nevoilor unității

$1(2)       Totodată, au obligația de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine în vederea desfășurării în bune condiții a activității și de a lua măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea acesteia.

Art. 9.

$1(1)     În cadrul Poliției Locale Turda se interzice discriminarea și aplicarea unui tratament inegal, fără a ține cont de sex, confesiune, etnie, vârstă, criterii politice sau stare materială.

$1(2)     Personalul de conducere are obligația de a informa sistematic angajații din structura condusă asupra drepturilor pe care le au cu privire la respectarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă.

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A POLIȚIEI LOCALE TURDA

          Art. 10. Structura organizatorică a Poliției Locale Turda este stabilită în conformitate cu prevederile legii nr.155/2010 (r) privind Legea poliției locale, ale H.G. nr. 1332/2010, a prevederilor Legii nr. 188/1999 (r2) privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările  ulterioare, ale Legii nr. 53/2003(r) privind Codul Muncii (completat și modificat), respectă normativele de personal stabilite prin OUG nr. 63/2010 completată și modificată, fiind aprobată prin HCL Turda (Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și funcționare).

Art. 11. În cadrul structurii organizatorice se stabilesc relații de autoritate, ierarhice, funcționale) de cooperare, de reprezentare și control.

Art. 12.

(1) Relațiile de autoritate ierarhică presupun:

$1a)     subordonarea directorului executiv față de Primarul Municipiului Turda;

$1b)     subordonarea șefilor de serviciu, a șefilor de birou, după caz, față de directorul executiv, în limitele competențelor stabilite de legislația în vigoare și de structura organizatorică;

$1c)     subordonarea șef birou față de șef serviciu;

$1d)     subordonarea personalului de execuție față de șefii ierahici superiori.

(2) Relațiile funcționale presupun:

a) stabilirea legăturilor directe de informare între servicii și birouri pentru rezolvarea unor probleme specifice;

b) stabilirea structurii responsabile cu privire la primirea, analiza, utilizarea informațiilor/cererilor și întocmirea documentelor necesare deciziei.

Art. 13.

$1(1)   Relațiile de colaborare se stabilesc între:

$1a)     instituția Poliției Locale Turda și direcțiile/compartimentele din cadul Primăria Municipiului Turda, precum și a instituțiilor  aflate în subordinea sau coordonarea Consiliului Local Turda

$1b)     compartimentele din structura organizatorică a Poliției Locale Turda, pe probleme specifice menținerii și actualizării bazei de date a instituției.

$1(2)    Relațiile de reprezentare se stabilesc între Serviciul baza de date, dispecerat și relații publice și instituțiile statului (prezente la nivel local), societatea civila, mass-media, comunitatea locala, etc.

Art. 14.

$1(1)  Poliția Locală Turda este structurată pe servicii și birouri.

Directorul executiv are în subordinea sa directă:

$1     Serviciul disciplina în construcții, protecția mediului și control comercial;

$1     Serviciul bază de date, dispecerat și relații publice;

$1     Serviciul siguranță și ordine publică, în structura căruia se află:

$1-        Biroul petiții și mandate;

$1-        Biroul ordine publică și misiuni;

$1-        Biroul intervenție;

$1-        Biroul siguranța circulației.

$1     Serviciul financiar-contabil, resurse umane și juridic.

$1(2)  Conducerea operativă a Poliției Locale Turda se realizează de către directorul executiv.

Art.15. Poliția Locală Turda își îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 155/2010(r) și HGR nr.1332/2010 completate și modificate, pune în aplicare Hotărârile Consiliului Local și Dispozițiile Primarului Municipiului Turda în domeniul de activitate specific.

Art. 16.

(1) La nivelul municipiului Turda se organizează și funcționează Comisia locală de ordine publică, prin Hotărârea Consiliului Local, denumită în continuare Comisia locală de ordine publică, care este un organism cu rol consultativ.

(3) Ședințele comisiei locale de ordine publică sunt conduse de Primarul municipiului Turda.

(4) Modul de funcționare a comisiei locale de ordine publică se stabilește prin Regulamentul de organizare și funcționare a acesteia, adoptat de consiliul local.

Art. 17.

$1(1)            Comisia locală de ordine publică are următoarele atribuții:

$1a)     asigură cooperarea dintre insituțiile și serviciile publice cu atribuții în domeniul ordinii şi liniștii publice la nivelul unității administrativ-teritoriale;

$1b)     avizează proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale;

$1c)     elaborează proiectul Planului de ordine și siguranță publică a unității administrativ-teritoriale, pe care îl actualizează anual; 

$1d)     analizează periodic activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și face propuneri pentru soluționarea deficiențelor constatate și pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

$1e)     evalează cerințele specifice și face propuneri privind necesarul de personal al Poliției Locale;

$1f)      prezintă autorității deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităților administrației publice locale inițierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

(2) Secretariatul comisiei locale de ordine publică este asigurat de persoane cu atribuții în acest sens din aparatul de specialitate al primarului.

(3) Comisia locală de ordine publică se reunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.

                        Art. 18.

În privința organizării și funcționării Poliției Locale Turda, autoritatea deliberativă a administrației publice locale are următoarele atribuții:

a) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Locale Turda, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001(r) cu modificările și completările ulterioare ale prezentei legi;

b) stabilește, în condițiile legii, criteriile specifice pentru evaluarea activității Poliției Locale Turda;

c) aprobă, potrivit competențelor sale, condițiile materiale și financiare pentru funcționarea  Poliției Locale Turda;

d) analizează, alături de comisia locală de ordine publică, activitatea Poliției Locale Turda, în condițiile legii și stabilește măsuri de îmbunătățire a activității acestei;

e) stabilește, la propunerea comisiei locale de ordine publică, măsurile necesare pentru buna funcționare a Poliției Locale Turda și pentru încadrarea activității acesteia în normele și procedurile stabilite de unitatea de reglementare;

f) aprobă, la propunerea comisiei locale de ordine publică, Planul de ordine și siguranță publică al unității administrativ teritoriale.

Art. 19.

            În privința organizării și funcționării Poliției Locale Turda, Primarul are următoarele atribuții:

a) numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu ale șefului Poliției Locale Turda;

b) supune spre aprobare autorității deliberative resursele materiale și financiare necesare desfășurării activității Poliției Locale Turda;

c) îndrumă, supraveghează, controlează și analizează activitatea Poliției Locale Turda, ca serviciu public de interes local;

d) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local privind organizarea și funcționarea Poliției Locale Turda;

e) evaluează activitatea Poliției Locale Turda, potrivit criteriilor specifice stabilite de autoritatea deliberativă a administrației publice locale;

f) prezintă autorității deliberative, anual sau ori de câte ori este necesar, informări privind modul de funcționare a Poliției Locale Turda;

g) supune spre aprobare autorității deliberative Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Locale Turda;

h) organizează periodic consultări cu membrii comunității locale, cu participarea unității locale a Poliției Române și a organizațiilor neguvernamentale, cu privire la prioritățile și activitatea Poliției Locale Turda;

i) primește și soluționează deficiențele constatate ăn activitatea Poliției Locale Turda, precum și cu privire la îmbunătățirea activității de menținere a ordinii ți liniștii publice;

j) împuternicește, prin dispoziție, polițiștii locali ca agenți constatatori, în oricare din situațiile în care această calitate îi este stabilită, prin acte normative.

CAPITOLUL III

SELECȚIONAREA, PREGĂTIREA ȘI NUMIREA

         PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE TURDA

          Art. 20.                                   

            (1) Funcționarii publici din Poliția Locală Turda pot fi numiți debutanți sau definitivi, în condițiile Legii nr. 188/1999(r2), cu modificările și completările ulterioare.

            (2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcționarilor publici debutanți din Poliția Locală Turda se evaluează în conformitate cu procedura de evaluare a activității funcționarilor publici debutanți.

            (3) Personalul contractual este angajat în condițiile Codului muncii şi a legislației specifice.

            Art. 21.

            (1) Funcțiile publice vacante din cadrul Poliției Locale Turda se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999(r2), cu modificările și completările ulterioare.

            (2) Condițiile de organizare și desfășurare a concursului sau a examenului se stabilesc cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

            (3) Persoanele care urmează să ocupe funcții publice specifice de polițist local de execuție, prin concurs sau examen, vor prezenta și aviz psihologic pentru port-armament și vor susține, următoarele probe: proba sportivă(cu excepția polițiștilor locali cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții, protecția mediului și control comercial), proba scrisă și interviul.

            (4) Proba sportivă este eliminatorie, iar pentru a putea fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să obțină minim nota 6. Normele și baremele sunt cele prevăzute în Procedura pentru recrutarea poliţiştilor locali cu atribuţii de ordine publică .

            (5) Condițiile de organizare și desfășurare a concursurilor sau examenelor pentru personalul contractual se stabilesc având în vedere studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, fără condiție de vechime în muncă.

            Art. 22. Polițiștii locali care promovează programele de formare inițială prevăzute prin HG nr. 1332/2010, încheie un angajament de serviciu prin care se obligă să lucreze în Poliția Locală Turda o perioadă de cel puțin 5 ani de la data promovării examenului.

            Art. 23.

            (1)  La numirea în funcția publică, funcționarii publici din Poliția Locală Turda depun Jurământul de credință prevăzut de Legea nr. 188/1999(r2) cu modificările și completările ulterioare.

            (2) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin.(1) se consemnează în scris și atrage revocarea actului administrativ de numire în funcția publică, în condițiile legii.

            (3) Jurămîntul de credință semnat de către funcționarul public din Poliția Locală Turda se păstrează la dosarul profesional.

            Art. 24. Dacă funcționarului public din Poliția Locală Turda numit în funcția publică îi încetează raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, înaintea expirării perioadei prevăzute în angajamentul de serviciu, se aplică prevederile art. 38, alin.(4) din Legea nr. 155/2010(r).

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE TURDA

         

            DIRECTORUL EXECUTIV

                       

                        Art. 25.

(1) Directorul executiv al Poliției Locale Turda este șeful direct al întregului personal al Poliției Locale Turda și îşi îndeplineşte atribuţiile, în mod nemijlocit, sub autoritatea şi controlul Primarului Municipiului Turda.

(2) Directorul executiv al Poliției Locale Turda are următoarele atribuţii:

a) organizează, planifică, conduce și răspunde de  întreaga activitate a Poliţiei Locale Turda;

b) asigură desfășurarea activităților Poliției Locale Turda pe baza și exclusiv în spiritul competențelor stabilite prin lege, Hotărâri ale Consiliului Local, și Dispoziții ale Primarului Municipiului Turda;

c) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;

d) răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;

e) asigură elaborarea și fundamentarea proiectului Planului anual de ordine publică a Municipiului Turda;

f) asigură elaborarea și adoptarea Regulamentului Intern al Poliției Locale Turda;

g) propune și argumentează în Comisia locală de ordine public redimensionarea operațională a Poliției Locale Turda;

h) este ordonator terțiar de credite;

i) elaborează și fundamentează bugetul anual al Poliției Locale Turda;

j) întocmește și propune ordonatorului principal de credite lista anuală de investiții, în baza referatelor de necesitate întocmite de compartimentele care inițiază angajarea de fonduri;

k) organizează activitatea de inventariere în calitate de administrator al patrimoniului instituției;

l) informează zilnic Primarul în legătură cu acțiunile derulate și măsurile întreprinse de Poliția Locală Turda;

m) sesizează aspectele de competența altor servicii din primărie și propune Primarului municipiului Turda intervenția acestora;

n) informează Primarul Municipiului Turda despre volumul de sesizări și reclamații înregistrat și măsurile inițiate pentru soluționarea acestora;

o) informează, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, Comisia locală de ordine publică despre activitatea Poliției Locale Turda;

p) asigură conlucrarea cu asociații, organizații neguvernamentale și diferite instituții ale statului pentru indeplinirea atribuțiilor Poliției Locale Turda;

q) reprezintă instituția în cadrul raporturilor de cooperare cu celelalte organe cu atribuții în domeniul odinii și liniștii publice și promovează elemente de strategie și tactică rezultate din evaluări și prognoze;

r) aprobă acordarea recompenselor la propunerea șefului de serviciu;

s) coordonează aprovizionarea, repartizarea, întreținerea, utilizarea, păstrarea mijloacelor material necesare bunei desfășurări a activității Poliției Locale Turda;

  1. constată abaterile disciplinare și aplică sancțiunile, conform procedurilor prevăzute de lege;

ţ) răspunde de exercitarea controlului intern și de legalitatea întregii activități desfășurate de Poliția Locală Turda;

u) asigură elaborarea și aplicarea procedurilor specifice pentru a satisface cerințele controlului intern la nivelul tuturor structurilor subordonate;

v) analizează trimestrial activitatea poliţiei locale şi indicatorii de performanţă stabiliţi de comisia locală de ordine publică;

w) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;

  1. aprobă fișele posturilor pentru întreg personalul Poliției Locale Turda;

y) aprobă încadrarea, promovarea și încetarea activității personalului, în condițiile legii;

z) aprobă programarea concediilor de odihnă și acordarea altor concedii prevăzute de lege;

aa) aprobă evaluarea performanțelor individuale ale personalului de execuție și ale personalului de conducere încadrat în funcția de șef serviciu, șef birou (pentru directorul executiv evaluarea performanțelor profesionale individuale se va realiza de către Primarul Municipiului Turda);

bb) asigură informarea operativă a consiliului local, a structurii teritoriale corespunzătoare a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii poliţiei locale;

cc) reprezintă Poliţia Locală Turda în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamen tale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;

dd) asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;

ee) propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;

            ff) asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale;

            gg) organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;

            hh) coordonează activitatea de evidență, aprovizionare, de repartizare , de întreținere și de păstrare în condiții de siguranță, a armamentului din dotare;

            ii) urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;

            jj) întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine;

            ll) analizează contribuţia funcţionarilor publici din poliţia locală la menţinerea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a acesteia;

            mm) organizează şi execută controale tematice şi inopinante asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din Poliţia Locală Turda;

            nn) organizează, urmărește și controlează modul de păstrare, utilizare și întreținere a armamentului, muniției și celorlalte mijloace de intervenție;

            oo) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

            pp)   organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;

qq) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

                        (3)În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şeful poliţiei locale emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.

Art. 25. (3) Atribuţii comune ale şefilor de servicii, birouri şi compartimente

Şefii de servicii, de birouri şi compartimente, au următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi, în funcţie de specificul serviciului/biroului/ compartimentului, pe care îl conduc şi în funcţie de limitele de competenţe stabilite în fişa postului:

$11.      conduc, organizează, îndrumă, controlează şi răspund de activitatea structurii pe care o conduc;

$12.      răspund de realizarea calitativă şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate compartimentelor pe care le conduc;

$13.      prezintă şi susţin la conducerea direcţiei, lucrările şi corespondenţa elaborate în cadrul compartimentului;

$14.      stabilesc atribuţiile şi obiectivele individuale pentru personalul din subordine;

$15.      evaluează performanţele profesionale individuale ale personalului din cadrul compartimentului;

$16.      elaborează şi revizuiesc fişele posturilor pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;

$17.      repartizează lucrări în mod echitabil şi în concordanţă cu importanţa postului, pentru personalul din subordine;

$18.      stabilesc măsurile necesare pentru cunoaşterea şi aplicarea legilor şi dispoziţiilor conducătorilor ierarhici, ca vizează domeniile de activitate de care răspund;

$19.      urmăresc şi iau măsuri pentru corecta aplicare a legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate al compartimentului;

$110.  întocmesc planurile de acţiune în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru serviciile/birourile/compartimentele pe care le conduc şi le prezintă șefilor ierarhici, urmăresc îndeplinirea în bune condiții a activităților prevăzute în plan;

$111.  verifică, și semnează lucrările din structurile pe care le conduc;

$112.  participă, în condiţiile legii, la elaborarea propunerilor de acte normative din domeniul de activitate al instituției;

$113.  urmăresc respectarea normelor de conduită şi disciplină de către personalul din subordine, propunând măsurile adecvate respectării Legii nr,188/1999, republicată cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz a legislației muncii;

$114.  stabilesc, în condiţiile legii, efectuarea orelor suplimentare peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare de către personalul din subordine şi propun plata sau recuperarea acestora;

$115.  avizează şi urmăresc graficul concediului de odihnă al personalului din subordine, corespunzător normelor legale în vigoare şi programelor de activitate ale structurilor conduse;

$116.  realizează fişa de pontaj lunar pentru personalul din subordine, pe care o prezintă serviciului resurse umane;

$117.  analizează şi sprijină propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii compartimentului;

$118.  realizează sau participă la elaborarea unor lucrări de complexitate sau importanță deosebită;

$119.  prezintă propuneri conducerii instituției privind relațiile de cooperare cu alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională și alte instituții publice;

$120.  asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității în activitatea proprie;

$121.  asigură cunoașterea și aplicarea de către personalul din subordine a procedurilor prevăzute de S.M.C. și Sistemului de Control Intern Managerial, elaborate și aprobate pentru activitățile specifice domeniului de activitate;

$122.   respectă cerințele documentației Sistemului de Mangement al Calității în propria activitate și monitorizeaza aplicarea acestora;

$123.  exercită alte atribuţii primite de la superiorii ierarhici, în condiţiile legii.

În cazul în care funcționarul public de conducere este în concediu de odihnă sau, în caz de absență justificată, acesta are obligația de a stabili, cu aprobarea șefului ierarhic, sau după caz a conducătorului instituției persoana care îi preia atribuțiile pe durata absenței din instituție.

Art. 26. Şeful serviciului disciplina în construcţii, protecţia mediului şi control comercial se subordonează directorului executiv şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

    a) se subordoneaza directorului executiv;

    b) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în verificarea şi menţinerea disciplinei în construcţii, respectiv în verificarea respectării normelor legale privind afişajul stradal,verificarea şi asigurarea respectării legii în domeniul protecţiei mediului, verificarea activităţii comerciale;

    b) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonaţi a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

    c) asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

    d) asigură şi răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului;

    e) gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

    f) informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;

    g) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

    h) desfăşoară activităţi pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

    i) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale;

       

            Art.27. (1) Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului desfăşoară următoarele activităţi:

$1a)       verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către firmele de salubritate;

$1b)       controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;

$1c)       sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

$1d)       participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;

$1e)       verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora

$1f)        verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

    g) verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de către firmele abilitate;

    h) verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;

    i) verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice;

    j) veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră;

    k) verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traversează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială;

    l) veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;

    m) veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi în lacuri;

    n) verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;

   o) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor lit. a)-o).

                        (2). Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul activităţii comerciale desfăşoară următoarele activităţi:

    a) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea regulilor de comerţ stabilite prin lege, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;

    b) urmăresc dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerţul ambulant neautorizat;

    c) controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare şi industriale în pieţe, în târguri şi în oboare;

    d) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

    e) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;

    f) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Turda sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

    g) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

    h) colaborează cu organele de control sanitare, sanitary veterinare şi de protecţie a consumatorilor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

    i) controlează modul de respectare a obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor;

    j) verifică dacă în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi a locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, precum şi pe aleile de acces în aceste instituţii se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun;

    k) verifică modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare la tutun şi băuturi alcoolice;

    l) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

        (3). Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajului stradal desfăşoară următoarele activităţi:

$1a)     constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

$1b)     constată contravenţii în cazul nerespectării normelor privind executarea lucrărilor de construcţii şi stabilesc măsurile necesare intrării în legalitate, în condiţiile legii;

$1c)     efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;

$1d)     verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;

$1e)     verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare;

$1f)      participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;

     g) verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrările de construcţii;

    h) verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;

    i) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

Art. 28. Atribuţii ale Serviciului bază de date, dispecerat şi comunicare

      Serviciul bază de date, dispecerat şi comunicare reprezintă structura operativă, care asigură conducerea în timp real a activităţilor specifice Poliţiei Locale, centralizarea datelor şi informaţiilor rezultate din activitatea curentă şi asigură colaborarea operativă cu celelalte instituţii de profil.

$1(1)            Atributii pe linie de dispcerat:

$1oCunoaşterea permanentă a misiunilor care au fost executate sau sunt în curs de executare, situaţia operativă, forţele şi mijloacele angajate în acţiuni și raportează directorului executiv, evenimentele deosebite şi aplicarea măsurilor stabilite în caz de calamitate, catastrofe, incendii de mari proporţii sau alte situaţii deosebite;

$1oCunoaşte şi actualizează zilnic situaţia cu răspândirea personalului, organizând şi planificând activitatea dispecerilor pe ture, pentru desfăşurarea optimă a activităţii;

$1oTransmite şi urmăreşte executarea ordinelor şi dispoziţiilor Directorului Executiv şi ale șefilor de servicii/birouri;

$1oMenţine legătura permanentă cu efectivele aflate în misiunile de asigurare a ordinii publice şi cu forţele sau structurile cu care se cooperează;

$1oAsigură menţinerea legăturii neîntrerupte cu serviciile instituţiei, precum şi cu forţele cu care cooperează în zona de responsabilitate;

$1oCoordonează activitatea echipei de intervenţie la evenimentele sesizate şi a tuturor agenţilor aflaţi în serviciu, urmărind plecarea la timp în misiuni, realizarea dispozitivelor şi primirea rapoartelor, dacă elementele de dispozitiv respectă indicaţiile privind transmiterea codificată a mesajelor, itinerariul şi viteza de deplasare;

$1oȚine legătura – radio sau telefonic – cu grupa de intervenţie şi cu toţi agenţii aflaţi în serviciu;

$1oVerifică la intrarea în serviciu, legăturile cu celelalte dispecerate şi calitatea acestora și realizează legăturile telefonice de cooperare cu dispeceratul Politiei municipiului Turda (SNUAU 112);

$1oControlează accesul persoanelor autorizate sau neautorizate să-şi desfăşoare activitatea în nteriorul instituției;

$1oSă supravegheze și verifice funcţionarea normală a sistemelor de comunicaţii şi informatice și să solicite intervenţia echipei tehnice pentru remedierea unor defecte constatate în funcţionarea echipamentelor de securitate, comunicaţii şi informatică;

$1oEfectuează identificări în baza de date M.A.I și transmite polițiștilor locali – pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu,  datele persoanale ale contravenientilor și ale proprietarilor de autovehicule;

$1oComunică operativ factorilor de decizie disfuncţiunile constatate prin monitorizare;

$1oSă transmită la ordin elementelor din dispozitiv informaţii privind schimbările intervenite în situaţia operativă din teren şi de pe itinerariile de deplasare;

$1oSă transmită directorului executiv datele şi informaţiile obţinute cu privire la sesizarea de către elementele din dispozitiv a unor factori de risc ce ar putea pune în pericol liniştea şi ordinea publică;

$1oSă folosească tehnica de supraveghere, alarmare şi dispozitivele de stins incendiul din sediul Poliţiei Locale conform normelor; Să se preocupe de perfecţionarea continuă a pregătirii personale participând la şedinţele de pregătire organizate şi studiind cu răspundere materialele bibliografice necesare;

$1oCunoaşte temeinic prevederile Planului de alarmare, și execută activităţi specifice pentru alarmarea efectivelor la primirea dispoziţiei sau deciziei;

$1oPreluarea apelurilor prin staţia de emisie – recepţie de la poliţiştii locali, cu ocazia primirii – predării postului;

$1oVerifică zilnic la terminarea programului, încuierea şi ţine evidenţa cheilor de la birouri şi a cutiilor cu chei;

$1oVeghează permanent ca în incinta unităţii să se menţină ordinea şi curăţenia şi limitează accesul persoanelor străine;

$1oSupraveghează  funcţionarea normală a camerelor video ce deservesc zonele cu nivel ridicat de risc;

$1oConsemnează în registrele adecvate evenimentele petrecute în timpul serviciului său;

$1oPreia sesizările cetăţenilor atât telefonic cât şi la ghişeu pe care le consemnează în Registru;

$1oAsigură supravegherea permanentă a echipamentelor de monitorizare a traficului de pe raza municipiului Turda;

$1oMonitorizează permanent zonele suprevegheate pentru cunoaşterea în orice moment şi în timp real a situaţiei operative din zona de responsabilitate, a principalelor puncte sau zone vulnerabile, de risc, asigurate cu camere video și aflate strict pe domeniul public;

$1oAnunţă persoanele autorizate să se ocupe de întreţinerea şi depanarea echipamentului în cazul apariției defecţiunilor apărute (imagini distorsionate pe monitoare, dispariţia imaginilor, întreruperea alimentării cu energie electrică, etc.) şi informează şeful superior ierarhic despre apariţia acestor defecţiuni;

$1oCooperează în vederea verificării datelor cu caracter personal cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale competente, cu respectarea prevederilor <LLNK 12001   677 10 201   0 18>Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

$1oInformează şeful superior ierarhic despre apariţia acestor defecţiuni sistemul de preluare date M.A.I / anunţă persoanele autorizate STS să se ocupe de întreţinerea şi depanarea echipamentului în cazul apariției defecţiunilor apărute;

$1oAsigură securitatea armamentului şi a muniţiei din dotare;

$1oDistribuie şi primeşte armamentu şi muniţia din dotare personalului care intră sau iese din serviciu;

$1oActualizează permanent evidenţa aplicării, de către instanţele de judecată a unor măsuri preventive de a nu părăsi localităţile de domiciliu / ţara, persoanelor cercetate penal în stare de libertate, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală; transmite aceste interdicţii Dispeceratului Poliţiei municipiului Turda.

$1(2)  Atribuţii pe linia  baza de date:

$1<  Urmăreşte şi înregistrează în programul informatic, procesele-verbale de constatare a contravenţiei în vederea executării unor măsuri procedurale;

$1<  Execută comunicarea procesului-verbal contravenientului şi altor persoane interesate când nu au fost de faţă la data încheierii lui, ori au refuzat primirea;

$1<  Execută comunicarea actelor procedurale către persoanele interesate (înştiinţarea de plată, încheierea, etc);

$1<  Urmăreşte şi înregistrează plângerile în registrul tipizat și programul informatic  special destinat pentru această activitate;

$1<  Urmăreşte şi execută clasarea proceselor-verbale în cazul primirii chitanţelor de plată a amenzii în 48 de ore;

$1<  Urmăreşte şi execută la timp trimiterea procesului-verbal sau încheierii în vederea executării sancţiunii amenzii;

$1<  Urmăreşte respectarea cu stricteţe a termenelor procedurale, întrucât depăşirea unora dintre ele are ca efect prescrierea aplicării sau executării sancţiunii, ceea ce anulează orice efect pozitiv al activităţii desfăşurate de poliţiştii locali care constată contravenţii;

$1<  Transmite conform protocolului, Serviciului Rutier Cluj procesele verbale care au ca măsuri complementare ”puncte penalizare”;

$1<  Declanşează activitatea de urmărire şi evidenţă a lucrărilor din momentul primirii procesului verbal care trebuie înregistrat imediat şi comunicat persoanelor interesate, conform alineatului precedent;

$1<  Verifică dacă în urma comunicării către contravenient a procesului-verbal într-o perioadă de aproximativ 17 de zile a apărut una din situaţiile următoare:

1. s-a depus plângere;

2. nu s-a depus plângerea;

3. contravenientul a achitat amenda în termen de 15 zile.

1. Dacă s-a primit plângerea: - menţionează în sistemul informatic și registrul de evidenţă a proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor;

- înaintează plângerea de îndată organului competent să o soluţioneze = compartiment juriduc și o înregistrează

 2. Dacă nu s-a primit plângerea în circa 17 de zile de la comunicarea procesului verbal, originalul acestuia va fi înaintat organului competent să execute amenda, făcându-se menţiune în sistemul informatic și registrul de evidenţă a proceselor-verbale.

3. Dacă contravenientul a achitat amenda în termen de 15 zile – procesul-verbal nu se mai trimite spre executare, făcând menţiunea corespunzătoare în sistemul informatic iar originalul procesului-verbal, chitanţele de plată şi celelalte lucrări privind aceeaşi cauză, se clasează.

$1<Procedează în acelaşi mod şi cu procesele-verbale de constatare a contravenţiei la care contravenientul s-a angajat să plătească amenda în 48 ore şi a trimis la timp chitanţa de plată;

$1<Centralizează și stochează informații/date din sitemele de monitorizare trafic care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate și în care vor fi ulterior prelucrate;

$1<efectuează lucrări tehnice de arhivare a documentelor emise din cadrul serviciului.

$1(3)  Atribuţii relaţii publice – comunicare:

$1@Asigură o comunicare internă eficientă şi o circulaţie operativă a documentelor în cadrul instituţiei, răspunzând de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, înregistrare şi rezolvare a petiţiilor ce sunt adresate instituţiei, prin îndrumarea acestora către compartimentele de specialitate;

$1@Primeşte şi expediază conform normelor în vigoare corespondenţa unităţii, prezintă directorului executiv pentru soluţionare corespondenţa primită, ţine evidenţa acesteia şi a termenelor de rezolvare;

$1@Verifică aplicarea prevederilor instrucţiunilor în vigoare cu privire la redactarea şi multiplicarea documentelor;

$1@Are obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi să furnizeze în condiţiile legii, informaţiile solicitate;

$1@Organizează activitatea de evidenţă , întocmire, multiplicare, manipulare, transport, păstrare şi arhivare a documentelor potrivit  actelor normative în vigoare; 

$1@Asigură transmiterea informaţiilor de interes public conform legii, transparenţa decizională, gestionează imaginea publică a instituţiei şi asigură relaţionarea conducerii Direcţiei cu societatea civilă, mass – media, comunitatea locală şi instituţiile statului de drept;

$1@Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite, legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul său de activitate;

$1@Primeşte şi soluţionează cererile de comunicare a informaţiilor de interes public şi a sesizărilor în termenele prevăzute de O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor şi de Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în vederea formulării şi transmiterii răspunsului către petiţionar, în acest scop putând solicita informaţii de la celelalte compartimente;

$1@Soluţionează lucrările repartizate direct de către Directorul Executiv; - întocmeşte note interne, note de informare, sinteze, rapoarte şi alte materiale în baza rezoluţiei Directorului executiv;

$1@Organizează şi participă la audienţele acordate de către Directorul Executiv/Directorul Executiv Adjunct sau persoana desemnată de către aceştia, notând în registrul de audienţă problemele semnalate de petenţi, ţine evidenţa termenelor de soluţionare a audienţelor;

$1@Asigură accesul la informaţii şi în sistem electronic, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, celor care solicită şi vor să obţină informaţii de interes public;

$1@Transmite şi prin e-mail sau înregistrate pe suport magnetic informaţiile de interes public care sunt solicitate în scris sau în format electronic;

$1@Asigură disponibilitatea în format scris (la afişier, sub forma de broşuri sau electronic – dischete, CD, pagina de internet) a informaţiilor comunicate din oficiu;

$1@Asigură respectarea prevederilor legale privind aplicarea secretului de stat şi de serviciu;

Art. 29. Şeful Serviciului siguranţă şi ordine publică  se subordonează directorului executiv şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

            1. organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea funcţionarilor publici ai Poliţiei locale privind  participarea la apărarea ordinii şi liniştii publice, a vieţii şi integrităţii persoanelor;

            2. asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către functionarul public din Poliţia locală din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de supraveghere, asigurarea ordinii şi liniştii publice, regulile de convieţuire socială, integritatea corporală a persoanelor, curăţenia şi comerţul stradal şi a normelor de protecţie a muncii;

            3. constată contravenţiile date în competenţă, aplică sancţiunile potrivit legii

            4. conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

            5. informează de îndată conducerea Poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de siguranta si ordine publica si ţine evidenţa acestora;

            6. analizează lunar, TRIMESTRIEL, SEMESTRIAL, 9 LUNI SI ANUAL activitatea personalului din subordine;

            7. întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare.

             8. participă, alături de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii;

întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă directorului  stabileste atribuţiile şi obiectivele individuale pentru personalul din subordine;

             9. aproba evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din cadrul serviciului;

             10. elaborează şi revizuiesc fişele posturilor pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;

             11. repartizează lucrări în mod echitabil şi în concordanţă cu importanţa postului, pentru personalul din subordine;

       12.  stabileste măsurile necesare pentru cunoaşterea şi aplicarea legilor şi dispoziţiilor conducătorilor ierarhici, ca vizează domeniile de activitate de care răspunde;

             13. urmareste întocmirea  planurilor de acţiune în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru birourile pe care le conduce şi le prezintă directorului, urmărind îndeplinirea în bune condiții a activităților prevăzute în plan;

          14. verifică, și semnează lucrările din structurile pe care le conduce;

             15. participă, în condiţiile legii, la elaborarea propunerilor de acte normative din domeniul de activitate al instituției;

       16. urmăreste respectarea normelor de conduită şi disciplină de către personalul din subordine, propunând măsurile adecvate respectării Legii nr,188/1999, republicată cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz a legislației muncii;

             17. stabileste, în condiţiile legii, efectuarea orelor suplimentare peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare de către personalul din subordine şi propune plata sau recuperarea acestora;

  1.  19 avizează şi urmăreste graficul concediului de odihnă al personalului din subordine, corespunzător normelor legale în vigoare şi programelor de activitate ale structurilor conduse;

             20 . analizează şi sprijină propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii serviciului;

             21 . realizează sau participă la elaborarea unor lucrări de complexitate sau importanță deosebită;

             22 . prezintă propuneri conducerii instituției privind relațiile de cooperare cu alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională și alte instituții publice;

Colaborează:

             1. cu şefii de servicii şi birouri din cadrul Poliţiei Locale;

             2. cu poliţia şi jandarmeria pe timpul executării unor misiuni în comun;

             3. cu inspectorii din Primărie.

         

         Art. 30. Serviciul Siguranţă Publică este structurat în următoarele compartimente:

$11.     Biroul petiții și mandate

$12.     Biroul ordine public si misiuni

$13.     Biroul  intervenţie

$14.     Biroul siguranţa circulaţiei 

Art.31. (1) Şeful biroului petitii si mandate se subordonează directorului executiv şi şefului seviciului siguranţă şi ordine publica şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

  1. organizează, planifică, conduce, soluţionează şi controlează activitatea personalului biroului cu atribuţii în solutionarea petitiilor, executarea mandatelor, afisarea documentelor legale  si asiguarea odinii si pazei la sediul primariei Municipiului Turda; intocmeste planuri de actiune cu efective marite in functie de necesitatile operative;

    2. asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de solutionarea petitiilor, executarea mandatelor, afisarea legala a documentelor la domiciliul persoanelor vizate si asiguarea odinii si pazei la sediul primariei nunicipiului Turda;

    3 verifica zilnic legalitatea intocmirii proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de personalul din subordine;

    4. asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

    5. informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază şi menţinere a ordinii publice şi ţine evidenţa acestora;

    6. analizează lunar activitatea personalului din subordine si raspunde de calitatea lucrarilor intocmite şi termenul stabilit la nivelul biroului pe care il coordoneaza;

    7. întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

    8. participă, alături de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

    9. întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului serviciului siguranta si ordine publica;

  10. asigură instruirea zilnică a poliţiştilor locali subordonati cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă.

  11. răspunde de starea disciplinară la nivelul biroului, propune recompense sau sancţiuni;

  12. participă la instructajul privind protecţia muncii ce se desfăşoară lunar, urmăreşte ca toţi agenţii din birou să ia la cunoştinţă pe bază de semnătură în fişa individuală;

  13.intocmeste analize lunare,trimestriale,semestrul I, 9 luni si 12 luni si prezintă şefului de serviciu date pentru analizele intocmite la nivelul Serviciului Siguranta si Ordine Publica

  14. întocmeşte pontajul la sfârşitul fiecărei luni, pana in data de 02. a lunii urmatoare, pentru agenţii din birou, pe care îl predă şefului de serviciu;

  15. elaborează şi revizuiesc fişele posturilor pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;

Colaborează:

             1. cu şefii de servicii şi birouri din cadrul Poliţiei Locale;

             2. cu poliţia şi jandarmeria pe timpul executării unor misiuni în comun;

             3. cu inspectorii din Primărie.

            (2). În executarea atribuţiilor prevăzute de lege în solutionarea petitiilor, executarea mandatelor si asiguarea odinii si pazei la sediul primariei municipiului Turda poliţiştii locali desfăşoară următoarele activităţi:

 

1. Verifica si solutioneaza petitii;

2. execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenta;

3. afiseaza acte si documente legale la domiciliile persoanelor;

4. asiguarea odinii si pazei la sediul primariei nunicipiului Turda;

5.acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;

6. acţionează, în condiţiile <LLNK 12010   155 10 202   6 37>art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii; intocmeste planuri de actiune cu efective marite in functie de necesitatile operative;

 7. participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;

 8. în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul politistilor competenti sa continue cercetarile, din cadrul politiei municipiului Turda, pe bază de proces-verbal. In cazul in care se foloseste forta si/sau miloacele din dotare pentru imobilizarea persoanelor se vor lua masurile legale si se va intocmi raport de folosire a mijloacelor din dotare, persoana va fi condusa la UPU Turda pentru constatarea si consemnarea leziunilor produse prin folosirea acestor mijloace, de catre medic pe raportul de folosire a mijloacelor din dotare.;

  9.  conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

10. monitorizează fiecare zonă de competenţă, constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competentei,

  11.  îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege, sau desfasoara activitatile specifice de asigurare a sigurantei si ordinii publice pe raza municipiului Turda cu competente generale.

Art. 32. (1) Seful biroului Ordine Publică si misiuni se subordonează şefului poliţiei locale, şefului serviciului siguranţă şi ordine publica şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

   1. organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în asigurarea ordinii şi liniştii publice si misiuni; intocmeste planuri de actiune cu efective marite in functie de necesitatile operative;

   2.  asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de menţinerea ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor si executarea misiunilor de asigurare a ordinii si linistii publice la manifestari culturale, sportive, religioase sau de alta natura care se desfasoara pe raza municipiului Turda;

   3.  asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

   4; intocmeste analize lunare,trimestriale,semestrul I, 9 luni si 12 luni si prezintă şefului de serviciu date pentru analizele intocmite la nivelul Serviciului Siguranta si Ordine Publica

   5.  întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

    6.  participă, alături de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

    7. întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului serviciului SOP;

    8.  asigură instruirea zilnică a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă.

    9. la ieşirea din serviciu analizează activitatea fiecărui agent pe care îl evaluează cu calificativ;

participă la instructajul privind protecţia muncii ce se desfăşoară lunar, urmăreşte ca toţi agenţii din birou să ia la cunoştinţă pe bază de semnătură în fişa individuală;

    10.  întocmeşte planificarea în serviciu a agenţilor din biroul său, urmăreşte plecarea în concediu de odihnă a acestora, conform planificării;

    11. verifica zilnic legalitatea intocmirii proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de personalul din subordine; ;

    12. participă,  la analizele serviciului şi la pregătirea profesională şi de specialitate cu agenţii din cadrul biroului, ţine evidenţa rezultatelor;

    13. întocmeşte pontajul la sfârşitul fiecărei luni, pana in data de 02. A lunii urmatoare, pentru agenţii din birou, pe care îl predă şefului de serviciu;

    14. informează şeful de serviciu şi în situaţii deosebite, imediat, conducerea Poliţiei Locale despre unele stări de lucruri negative, conform normelor privind modul de informare în cazul unor evenimente;

    15. constată personal amplasamentele unde urmeaza sa se desfasoare misiunile specifice si propune masuri in consecinta intocmind plan de actiune adecvat fiecarei misiuni in parte;

    16. urmăreşte ca agenţii la intrarea în serviciu şi pe timpul executării acestuia să aibă o ţinută regulamentară, îngrijită, să aibă asupra lor materialele din dotare; la intrarea-ieşirea din serviciu să preia-predea toate materialele;

    17. în timpul executării serviciului, urmăreşte ca agenţii să respecte consemnul patrulei, itinerarele de deplasare din sectorul patrulei, respectarea regulilor de disciplină stabilite;

    18. intervine cu aplicarea normelor legale ori de câte ori constată încălcări ale prevederilor legale, precum şi ale altor acte normative prevăzute în hotărâri ale Consiliului Local;

coordonează permanent activitatea agenţilor în serviciu, la solicitarea acestora, prin rotaţie aprobă pauză, urmărind reluarea activităţii de către aceştia;

    19. elaborează şi revizuiesc fişele posturilor pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;

    20. participă la instructajul privind protecţia muncii ce se desfăşoară lunar, urmăreşte ca toţi agenţii din birou să ia la cunoştinţă pe bază de semnătură în fişa individuală;

    21. răspunde de starea disciplinară la nivelul biroului, propune recompense sau sancţiuni;

Colaborează:

             1. cu şefii de servicii şi birouri din cadrul Poliţiei Locale;

             2. cu poliţia şi jandarmeria pe timpul executării unor misiuni în comun;

             3. cu inspectorii din Primărie.

(2) În executarea atribuţiilor prevăzute de lege în domeniul asigurarii ordinii publice poliţiştii locali din cadrul biroului ordine publica si misiuni desfăşoară următoarele activităţi:

       1. asigura mentinerea ordinii si linistii publice la manifestarile culturae, sportive, religioase sau de alta natura care se desfasoara pe raza municipiului Turda

       2. asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor Primariei ori a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice;

      3.  patrulează între perimetrele acoperite cu posturi fixe pentru prevenirea unor activităţi orientate impotriva siguranţei publice;

      4. acţionează, împreună cu Poliţia, Jandarmeria, Pompierii, Protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlaturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

      5. sprijină Poliţia Romana în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;

conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

       6. în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul politistilor competenti sa continue cercetarile, din cadrul politiei municipiului Turda, pe bază de proces-verbal. In cazul in care se foloseste forta si/sau miloacele din dotare pentru imobilizarea persoanelor se vor lua masurile legale si se va intocmi raport de folosire a mijloacelor din dotare, persoana va fi condusa la UPU Turda pentru constatarea si consemnarea leziunilor produse de catre medic pe raportul de folosire a mijloacelor din dotare.

       7. participă dupa caz la asigurarea traficului rutier cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie.\

       8. acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de autoritate tutelară, de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

       9. monitorizează fiecare zonă de competenţă, constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competentei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acorda sprijin personalului specializat în capturarea si transportul acestora la adăpost;

10. intervin împreună cu instituţiile abilitate la solicitarea cetăţenilor pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale;

Art. 33 (1) Şeful Biroului interventie:

        1. este funcţionar public cu funcţie publică de conducere subordonat şefului de serviciu;

        2. îndeplineşte conform planificării aprobate de director şi funcţia de şef de schimb;

Atribuţiile şefului de birou:

        1. organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine; intocmeste planuri de actiune cu efective marite in functie de necesitatile operative;

         2. colaboreaza cu seful biroului ordine publica din cadrul Politiei municipiului Turda in ce priveste planificarea si repartizarea efectivelor pe sectoare sau in posturi de ordine publica;

        3. execută serviciul conform planificării, odată cu schimbul respectiv;

        4. execută, zilnic, la intrarea în serviciu, pregătirea de specialitate şi profesională a schimbului, şi aduce la cunoştinţa personalului prevederile legale şi acte normative cuprinse în hotărâri ale Consiliului Local, respectiv dispoziţii ale Primarului;

         5. la ieşirea din serviciu analizează activitatea fiecărui agent pe care îl evaluează cu calificativ;

         6.  întocmeşte planificarea în serviciu a agenţilor din biroul său, urmăreşte plecarea în concediu de odihnă a acestora, conform planificării;

         8. intocmeste analize lunare,trimestriale,semestrul I, 9 luni si 12 luni si prezintă şefului de serviciu date pentru analizele intocmite la nivelul Serviciului Siguranta si Ordine Publica;

          9. verifica zilnic legalitatea intocmirii proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de personalul din subordine;;

         10. informează şeful de serviciu şi în situaţii deosebite, imediat, conducerea Poliţiei Locale despre unele stări de lucruri negative, conform normelor privind modul de informare în cazul unor evenimente;

         11. constată personal  si prin agenţii de ordine publică din schimbul său, contravenţii date în competenţă, aplică şi urmăreşte aplicarea sancţiunilor de către subalterni, potrivit legii şi hotărârilor Consiliului Local, ţine evidenţa acestora;

         12. urmăreşte ca agenţii la intrarea în serviciu şi pe timpul executării acestuia să aibă o ţinută regulamentară, îngrijită, să aibă asupra lor materialele din dotare; la intrarea-ieşirea din serviciu să preia-predea toate materialele;

         13. în timpul executării serviciului, urmăreşte ca agenţii să respecte consemnul patrulei, itinerarele de deplasare din sectorul patrulei, respectarea regulilor de disciplină stabilite;

         14. intervine cu aplicarea normelor legale ori de câte ori constată încălcări ale prevederilor legale, precum şi ale altor acte normative prevăzute în hotărâri ale Consiliului Local;

coordonează permanent activitatea agenţilor în serviciu, la solicitarea acestora, prin rotaţie aprobă pauză, urmărind reluarea activităţii de către aceştia;

         15. întocmeşte pontajul la sfârşitul fiecărei luni, pana in data de 02. a lunii urmatoare, pentru agenţii din birou, pe care îl predă şefului de serviciu;

         16. participă la instructajul privind protecţia muncii ce se desfăşoară lunar, urmăreşte ca toţi agenţii din birou să ia la cunoştinţă pe bază de semnătură în fişa individuală;

         17. răspunde de starea disciplinară la nivelul biroului, propune recompense sau sancţiuni;

Colaborează:

             1. cu şefii de servicii şi birouri din cadrul Poliţiei Locale;

             2. cu poliţia şi jandarmeria pe timpul executării unor misiuni în comun;

             3. cu inspectorii din Primărie.

(2) În executarea atribuţiilor prevăzute de lege politistii locali din cadrul biroului intervenţie au în principal, următoarele atribuţii specifice:

      1. intervin împreună cu instituţiile abilitate la solicitarea cetăţenilor pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale;

       2. asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor Primariei ori a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice;

      3.  patrulează între perimetrele acoperite cu posturi fixe pentru prevenirea unor activităţi orientate impotriva siguranţei publice;

      4. acţionează, împreună cu Poliţia, Jandarmeria, Pompierii, Protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlaturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

      5. sprijină Poliţia Romana în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;

conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

       6. în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul politistilor competenti sa continue cercetarile, din cadrul politiei municipiului Turda, pe bază de proces-verbal. In cazul in care se foloseste forta si/sau miloacele din dotare pentru imobilizarea persoanelor se vor lua masurile legale si se va intocmi raport de folosire a mijloacelor din dotare, persoana va fi condusa la UPU Turda pentru constatarea si consemnarea leziunilor produse de catre medic pe raportul de folosire a mijloacelor din dotare.

       7. participă dupa caz la asigurarea traficului rutier cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie.

       8. acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de autoritate tutelară, de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

       9. monitorizează fiecare zonă de competenţă ,constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competentei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acorda sprijin personalului specializat în capturarea si transportul acestora la adăpost;

     10. intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, sau sesizarilor cetatenilor pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;

Art. 34.  (1) Seful biroului siguranţa circulaţiei se subordonează şefului poliţiei locale, şefului serviciului siguranţă şi ordine public şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

$11.   stabileşte, în colaborare cu şeful biroului rutier, din cadrul Poliţiei municipiului Turda, itinerarele de patrulare şi intervalele orare de patrulare în zonele de competenţă;

$12.   organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice; intocmeste planuri de actiune cu efective marite in functie de necesitatile operative;

$13.     asigură continuitatea dispozitivului rutier în zona de competenţă, pe bază de grafice;   

$14.   coordonează activitatea personalului din subordine la acţiuni proprii şi participă, conform solicitării, la acţiunile organizate de unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române sau de către administratorul drumului public;

$15.   constată contravenţii conform fişei postului;

$16.   propune şefului  biroului rutier, din cadrul Poliţiei municipiului Turda, în situaţii deosebite, luarea unor măsuri de reglementare, cum ar fi închidere, restricţionare pentru anumite categorii de participanţi la trafic a circulaţiei, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;

$17.   asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legislaţiei rutiere;

$18.   asigură instruirea zilnică a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă şi periodic instruieşte personalul din subordine cu privire la cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie şi, cu precădere, cu privire la modul de poziţionare pe partea carosabilă şi la semnalele pe care trebuie să le adreseze participanţilor la trafic;

$19.   ia măsuri pentru ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin poliţiştii locali care execută activităţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice să poarte uniforma specifică cu înscrisuri şi însemne distinctive, conform prevederilor legale;

$110.  verifica zilnic legalitatea intocmirii proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de personalul din subordine;

$111.  organizează şi execută controale asupra activităţii desfăşurate de efectivele din subordine;

$112.  intocmeste analize lunare,trimestriale,semestrul I, 9 luni si 12 luni si prezintă şefului de serviciu date pentru analizele intocmite la nivelul Serviciului Siguranta si Ordine Publica;

$113.  ia măsuri pentru ca personalul din subordine să execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, să aibă un comportament civilizat, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, după caz, sancţiuni corespunzătoare;

$114.  întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului serviciului.

$115.  execută, zilnic, la ieşirea din serviciu, evaluarea agenţilor planificati in serviciu;

$116.  participă la instructajul privind protecţia muncii ce se desfăşoară lunar, urmăreşte ca toţi agenţii din birou să ia la cunoştinţă pe bază de semnătură în fişa individuală;

$117.  răspunde de starea disciplinară la nivelul biroului, propune recompense sau sancţiuni;

$118.  întocmeşte pontajul la sfârşitul fiecărei luni, pana in data de 02. A lunii urmatoare, pentru agenţii din birou, pe care îl predă şefului de serviciu; 

Colaborează:

             1. cu şefii de servicii şi birouri din cadrul Poliţiei Locale;

             2. cu poliţia şi jandarmeria pe timpul executării unor misiuni în comun;

             3. cu inspectorii din Primărie.

            (2). Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice desfăşoară următoarele activităţi:

     1. asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

     2. verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

     3. participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

     4. participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

     5. sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

     6. acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

     7. asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

     8. monitorizează fiecare zonă de competenţă, constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

     9. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

    10. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

    11. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

    12. aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

    13. în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul politistilor competenti sa continue cercetarile, din cadrul politiei municipiului Turda, pe bază de proces-verbal. In cazul in care se foloseste forta si/sau miloacele din dotare pentru imobilizarea persoanelor se vor lua masurile legale si se va intocmi raport de folosire a mijloacelor din dotare, persoana va fi condusa la UPU Turda pentru constatarea si consemnarea leziunilor produse de catre medic pe raportul de folosire a mijloacelor din dotare.

    14. cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

În exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţiştii locali care desfăşoară activităţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice sunt obligaţi:

    1. să poarte peste uniforma specifică, în funcţie de anotimp, vestă sau scurtă cu elemente reflectorizante, pe care este imprimată emblema "POLIŢIA LOCALĂ";

    2.  să poarte caschetă cu coafă albă;

    3. să efectueze semnalele adresate participanţilor la trafic, potrivit dispoziţiilor legale care reglementează circulaţia pe drumurile publice.

     Art.  35. Pe timpul patrulării pe raza municipiului funcţionarul public al Poliţiei Locale poate folosi autovehicule cu însemnul distinctiv "POLIŢIA LOCALĂ".

          Art. 36  Pe timpul executării serviciului, funcţionarului public din Poliţia Locală îi este interzis:

   1.  să întreprindă acţiuni care nu au legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;              

   2. să încredinţeze fără aprobarea superiorului ierarhic paza postului unei alte persoane;

   3. să părăsească postul înainte de ora stabilită prin consemn sau înainte de a fi schimbat, atunci când serviciul de pază se execută pe mai multe schimburi;

   4. să se prezinte la post dacă a consumat băuturi alcoolice şi să consume băuturi alcoolice în timpul programului. 

Art. 37. Serviciul financiar-contabil, resurse umane şi juridic este structura organizatorică din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală Turda cu atribuţii în organizarea evidenţei contabile a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii şi în fundamentarea, elaborarea şi execuţia bugetului de cheltuieli al instituţiei,asigură aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniul managementului resurselor umane, referitoare la recrutare, selecţie, încadrare, evaluare, promovare, formare şi perfecţionare profesională, salarizarea personalului, încetarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă, sănătate şi securitate în muncă, informatizare, elaborarea de acte normative din domeniul său de activitate, organizarea documentării juridice şi reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti şi altor organe de jurisdicţie, interesele instituţiei, avizează legalitatea actelor întocmite (contracte, decizii, hotărâri).

Art. 38. Şeful Serviciului financiar-contabil, resurse umane şi juridicse subordonează directorului executiv şi are următoarele atribuţii:

$1-      Răspunde de managementul domeniului său de activitate;

$1-      Răspunde de activitatea de plată a cheltuielilor

$1-      Asigură conform legii condiţiile necesare pentru organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv

$1-      Asigură conform legii  valorificarea rezultatelor inventarierii

$1-      Asigură respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare

$1-      Depunerea la termen a situaţiilor financiare la organele de drept

$1-      Păstrarea documentelor, a registrelor şi situaţiilor financiare

$1-      Organizează contabilitatea de gestiune adaptată specificului instituţiei publice

$1-      Răspunde de asigurarea implementării Sistemului de Control Intern/Managerial în cadrul serviciului pe care îl conduce;

$1-      Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i-a fost încredinţat de către conducerea Poliţiei Locale;

$1-      Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea biroului sau a instituţiei în general;

$1-      Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite, legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul său de activitate;

$1-      Gestionează resursele materiale, financiare şi umane din cadrul structurilor logistice, în concordanţă cu atribuţiile specifice ce îi revin şi în funcţie de modificările structurale survenite în cadrul Poliţiei Locale;

$1-      Întocmeşte documentaţiile tehnico-economice pentru achiziţiile publice desfăşurate în cadrul Poliţiei Locale;

$1-      Fundamentează necesarul de fonduri, în vederea includerii în bugetul de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale;

$1-      Centralizează proiectul Programului Anual al Achiziţiilor Publice, pe baza Referatelor de necesitate întocmite de serviciile şi compartimentele din cadrul instituţiei, proiect pe care îl supune avizării şi aprobării, conform prevederilor legale în vigoare, în limita de competenţă a Compartimentului Logistic Administrativ;

$1-      Asigură realizarea achiziţiilor directe prin catalog electronic, în SEAP;

$1-      Participă la organizarea şi derularea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a procedurile de achiziţie publică a produselor, lucrărilor şi serviciilor prevăzute în programele anuale de achiziţii publice, aprobate pentru Poliţia Locală, potrivit competenţelor;

$1-      Participă cu personal specializat la lansări în producţie, verificări privind fluxul tehnologic de fabricaţie şi la recepţia calitativă, la furnizor, a bunurilor materiale ce se achiziţionează;

$1-      Asigură participarea în comisii de evaluare a ofertelor cu personal de specialitate;

$1-      Întocmeşte documentaţiile de atribuire (referate de necesitate, note de estimare, note justificative, caiete de sarcini etc.) pentru achizitiile de echipament, armament, munitie, dotări specifice poliţiei, materiale consumabile, obiecte de inventar, necesare pentru funcţionarea Poliţiei Locale;

$1-      Stabilieşte concepţia unitară de realizare a suportului logistic al acţiunilor;

$1-      Organizează şi realizează echiparea şi dotarea efectivelor;

$1-      Organizează şi realizează dotarea cu armament, muniţie şi spray iritant lacrimogen;

$1-      Elaborează şi actualizează programele de invesţii ale DPLT, în limita de competenţă a Compartimentului Logistic Administrativ;

$1-      Prioritizează acţiunile pe linia asigurării logistice a Poliţiei Locale şi le supune spre aprobare conducerii;

$1-      Aplică strategia de dotare cu mijloace tehnice şi aparatură modernă;

$1-      Derulează activităţile privind donaţiile şi sponsorizările oferite de persoane fizice şi juridice Poliţiei Locale, precum şi referitoare la preluarea în comodat a unor bunuri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

$1-      Întocmeşte baze de calcul pentru proiectul programului anual de reparaţii la imobile, instalaţii, centrale termice, mobilier, obiecte de inventar etc., şi urmăreşte executarea acestora;

$1-      Organizează, în mod unitar, evidenţa de cadastru pentru toate imobilele aflate în administrarea sau în folosinţa Poliţie Locale;

$1-      Organizează şi urmăreşte lucrările de investiţii şi de reparaţii la imobilele aflate în folosinţa Poliţiei Locale, executate prin antreprenori de specialitate, din punct de vedere contractual şi tehnic, în limita fondurilor băneşti alocate, conform planurilor aprobate;

$1-      Urmăreşte derularea contractelor/comenzilor, îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi finalizarea contractelor în vederea asigurării în bune condiţii a activităţii instituţiei;

$1-      Coordonează şi verifică permanent activitatea de gestiune a bunurilor materiale şi participă la procesul de inventariere anual;

$1-      Urmăreşte desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţii administrativ-gospodăreşti (curăţenie, disciplină etc);

$1-      Oferă consultanţă şi suport celorlalte servicii ale instituţiei cu privire la aspecte de logistică, management al stocurilor, transport, produse achiziţii etc.;

$1-      Verifică documentaţia privind casarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe, în condiţiile prevăzute de lege;

$1-      Propune măsuri de organizare şi perfecţionare, în vederea creşterii eficienţei activităţiilor coordonate;

$1-      Aplică legislaţia specifică în domeniu şi hotărârile Consiliului Local Turda legate de profilul activităţii pe care o desfăşoară şi urmăreşte modificările şi completările aduse acestora;

$1-      Soluţionează în termen toate documentaţiile ce îi sunt repartizate;

$1-      Are obligaţia de a aduce imediat la cunoştinţa conducerii instituţiei situaţiile deosebite legate de activitatea compartimentului;

$1-      Întocmeşte rapoarte şi analize privind activitatea compartimentului;

$1-      Aplică procedurile de lucru privind atribuţiile specifice postului.

Art. 39 Personalul din cadrul Serviciului financiar – contabil, resurse umane şi juridic are urmatoarele atribuții:

(1) În domeniul FINANCIAR-CONTABIL:

$1-     Realizează evidenţa contabilă la nivelul Poliţiei Locale în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin următoarele acţiuni:

$1-      Contabilitatea mijloacelor fixe şi evidenţa operativă la locurile de folosire, astfel încât să răspundă cerinţelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe;

$1-   Contabilitatea materialelor şi obiectelor de inventar - contabilitatea sintetică a valorilor materiale se ţine valoric cu ajutorul conturilor sintetice; contabilitatea analitică a materialelor şi obiectelor de inventar se ţine cantitativ şi valoric;

$1-   Contabilitatea mijloacelor băneşti;

$1-   Contabilitatea deconturilor;

$1-   Contabilitatea cheltuielilor - se organizează pe clasificaţia bugetară (capitole, articole, paragrafe, alineate);

$1-    Aplică măsurile necesare şi soluţiile legale pentru buna administrare, întrebuinţare şi executare a bugetului instituţiei;

$1-      Colaborează cu toate compartimentele în vederea întocmirii proiectului de buget;

$1-    Efectuează inventarierea anuală şi ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale şi valorilor băneşti ce aparţin Poliţiei Locale şi administrarea corespunzătoare a acestora;

$1-   Asigură efectuarea procedurilor privind parcurgerea celor 4 faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, conducerea evidenţei şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

$1-  Întocmeşte dările de seamă trimestriale şi anuale;

$1-  Urmăreşte şi răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare;

$1-   Participă la fundamentarea şi întocmirea anuală, la termenele prevăzute de lege, a proiectului bugetului local al Poliţie Locale, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare Direcţie Economice din UAT, în vederea aprobării bugetului anual; asigură şi răspunde de respectarea termenelor şi procedurilor legale de elaborare şi adoptare a bugetului local;

$1-   Întocmeşte contul de execuţie a bugetului instituţiei şi îl comunică în vederea aprobării Consiliului local municipal, prin şefii ierarhici;

$1-  Întocmeşte lunar contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor bugetare;

$1-  Asigură persoane specializate pentru comisiile de specialitate;

$1-  Urmăreşte execuţia bugetului şi rectificarea acestuia pe parcursul anului bugetar în condiţii de echilibru bugetar;

$1-    Ţine întreaga evidenţă contabilă la nivelul instutuţiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

$1-   Organizează în condiţiile legii, evidenţa gestiunii mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, rechizitelor şi materialelor de întreţinere;

$1-   Asigură funcţionarea controlului financiar intern de gestiune asupra gestiunilor proprii, a gestiunilor instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului local municipal;

$1-  Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează;

$1-  Serviciul exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local municipal, dispoziţii ale Primarului sau primite de la şefii ierarhici.

$1(2)  În domeniul RESURSE UMANE:

$1-   Întocmeşte documentaţia necesară determinării drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor, în vederea ridicării lor de la Trezoreria Turda;

$1-   Asigură baza de date privind calculul salariilor angajaţilor din Poliţia Locală, pe baza fişelor de pontaj;

$1-    Întocmeşte statele de plată pentru concediile de odihnă şi concediile de boală;

$1-   Calculează drepturile cuvenite salariaţilor pentru orele suplimentare şi sporul pentru orele lucrate de noapte, conform pontajelor prezentate de şefii de servicii, însuşite de conducerea unităţii;

$1-    Întocmeşte statele de plată pentru angajaţii Serviciului Public Poliţia Loală, în baza pontajelor întocmite de şefii de birouri şi servicii;

$1-   Întocmeşte lista de plată a premiilor acordate în cursul anului, la propunerea şefilor de compartimente şi cu aprobarea conducerii;

$1-    Creează baze de date privind funcţionarii publici din instituţie, operează modificările intervenite şi le comunică Agenţiei naţionale a funcţionarilor publici potrivit prevederilor Statutului funcţionarilor publici;

$1-    Întocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor de personal, REVISAL, pe care le păstrează, consemnând cronologic toate modificările intervenite în activitatea şi salarizarea personalului;

$1-    Întocmeşte dosarele necesare în vederea pensionării salariaţilor ale căror carnete de muncă sunt în evidenţa sa;

$1-  Întocmeşte şi asigură eliberarea certificatelor şi a adeverinţelor privind salariaţii ţinuţi în evidenţă;

$1-   Elaborează în luna decembrie, pentru anul următor, programarea concediilor de odihnă şi concediilor suplimentare, reprogramarea acestora, supune spre aprobarea Directorului executiv programul unitar anual privind efectuarea concediilor de odihnă;

$1-  Ţine evidenţa şi eliberează notele de plecare şi urmăreşte efectuarea concediului de odihnă, cu respectarea dispoziţiilor legale. Compartimentele funcţionale vor ţine, la rândul lor, evidenţa proprie referitoare la efectuarea concediilor salariaţilor lor, pe care o vor confrunta periodic, cu aceea existentă la acest serviciu;

$1-  Ţine evidenţa concediilor medicale, concediilor fără plată şi alte concedii;

$1-  Gestionează activitatea de centralizare a evaluării anuale a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor;

$1-  Ţine evidenţa fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a fişelor de evaluare a posturilor pe baza cărora se fac propunerile de avansare în categorie, clasă şi grad profesional;

$1-  Elaborează documentaţia în vederea constituirii fondului de premiere potrivit legii precum şi a premiilor individuale şi anuale, în limita prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli, la propunerea directorilor şi a şefilor de compartimente (pe baza fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale);

$1-    Întocmeşte pontajul lunar pentru conducerea instituţieişi pentru angajaţii Serviciuluifinanciar-contabil, resurse umane şi juridic;

$1-    Urmăreşte respectarea programului de muncă prin conducerea evidenţei de prezenţă, a concediilor de odihnă, concediilor de boală, recuperări, concediilor fără plată, etc.;

$1-    Asigură eliberarea, evidenţa şi vizarea legitimaţiilor de serviciu;

$1-    Gestionează activitatea de completare a declaraţiilor de avere şi de interese ale personalului din instituţie;

$1-   Operează pe calculator programe specifice domeniului de activitate;

$1-    Pentru implementarea corectă şi unitară a legislaţiei din domeniul său de activitate, colaborează cu specialişti din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Municipiul Turda, precum şi cu alte instituţii.

$1-Execută prevederile hotărârilor Consiliului local municipal;

$1-  Întocmeşte la fiecare modificare de salarii, statele de funcţii pentru personalul Poliţiei Locale;

$1-   Efectuează lucrările legate de încadrarea, transferarea sau încetarea contractului de muncă ori a raportului de serviciu pentru personalul din Poliţia Locală;

$1-   Întocmeşte Planul de ocupare a funcţiilor publice, în baza strategiei stabilită de conducerea instituţiei pentru ocuparea funcţiilor publice vacante;

$1-  Întocmeşte chestionare statistice lunare, semestriale, trimestriale şi anuale privind fondurile de salarii, veniturile realizate, efectivul de personal, efectivul de timp de lucru, precum şi alte situaţii şi raportări legate de activitatea de personal şi salarizare şi le predă la termenele stabilite;

$1-    Urmăreşte justa aplicare a prevederilor legale privind salarizarea;

$1-    Primeşte sesizările, ia declaraţiile, întocmeşte notele de cercetare şi referatele privind salariaţii ori funcţionarii publici care săvârşesc abateri, le supune soluţionării în conformitate cu prevederile legale şi a Regulamentului de ordine interioară şi ţine evidenţa sancţiunilor disciplinare;

$1-  Întocmeşte lucrările privind trecerea în trepte şi grade profesionale superioare, promovarea în gradaţii;

$1-    Organizează şi ţine evidenţa necesarului de cadre pentru calificare, recalificare sau specializare;

$1-    Ţine evidenţa fişelor posturilor pe direcţii şi compartimente funcţionale, întocmite de directori şi şefii de compartimente respectivi;

$1-    Îndrumă coordonatorii celorlalte structuri în vederea respectării prevederilor privind întocmirea/completarea fişelor posturilor, pentru personalul din cadrul instituţiei;

$1-  Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează.

$1(3)  În domeniul ACHIZIŢII PUBLICE, PROTECŢIA MUNCII, PSI :

$1-      Participă la întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent serviciului;

$1-       Asigură elaborarea documentaţiei de achiziţie şi le propune spre aprobare conducerii instituţiei, întocmind documentele necesare selecţiei de oferte de preţ şi licitaţiilor urmărind derularea lor;

$1-      Întocmeşte şi ţine evidenţa contractelor de asistenţă tehnică, service şi prestări servicii încheiate de către autoritatea publică locală;

$1-      Urmăreşte permanent starea tehnică a aparaturii şi a clădirii şi coordonează activităţile necesare pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor;

$1-     În cazul unor disfuncţionalităţi sau avarii la reţele, instalaţii de orice fel, care sunt de natură producerii unor pagube, ia măsuri de remediere în limita competenţei profesionale;

$1-     Efectuează împreună cu comisiile, inventarierea periodică a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, face propuneri de casare a celor cu termen depăşit, întocmeşte documentaţia acestora de transfer, în condiţiile legii;

$1-    Asigură aprovizionarea cu mijloace fixe, rechizite, materiale de întreţinere, obiecte de inventar pentru Poliţia Locală;

$1-     Asigură administrarea mijloacelor fixe aflate în gestiune;

$1-    Organizează şi răspunde de evidenţa gestiunii mijloacelor fixe, rechizitelor, materialelor de întreţinere şi obiectelor de inventar;

$1-   Ţine evidenţa autoturismelor ce deservesc autoritatea publică locală, (exploatarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport auto);

$1-   Întocmeşte situaţia zilnică a consumurilor de carburanţi şi lubrifianţi pentru mijloacele de transport auto din dotarea instituţiei, urmărind respectarea plafonului privind consumul de carburanţi pe fiecare autovehicul;

$1-   Asigură colaborarea cu furnizorii de servicii de telefonie şi date pentru utilizarea serviciilor puse la dispoziţie de acestea (înfiinţarea, mutarea sau desfiinţarea numerelor de telefon).

$1-   Controlează şi asigură curăţenia în spaţiile instituţiei;

$1-   Colaborează cu celelalte servicii ale autorităţii publice locale, în executarea atribuţiilor specifice;

$1-   Colaborează cu persoana cu atribuţii de medicina muncii în vederea asigurării desfăşurării examenului medical periodic, a exanenului medical la reluarea activităţii, a examenului psihologic;

$1-   Asigurară evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă şi evaluează riscurile ori de cîte ori sunt modificate condiţiile de muncă;

$1-   Gestionează instruirea şi formarea personalului în probleme de protecţia muncii, prin cele trei forme de instructaj (introductiv general, la locul de muncă şi periodic) şi, în limita fondurilor bugetare, prin cursuri de perfecţionare;

$1-   Asigură distribuirea, apei/ceaiului cald, în perioade cu temperaturi extreme;

$1-   Participă, prin persoana desemnată, la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;

$1-   Asigură instruirea personalului asupra regulilor generale şi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor;

$1-   Răspunde de aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor la sediul instituţiei şi a clădirilor din administrare;

$1-  Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează.

(4) În domeniul juridic:

$1o   reprezintă Poliţia Locala pe baza delegaţiei date de Directorul Executiv şi apără drepturile şi interesele acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti, şi a altor organe de jurisdicţie, ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea esteparte;

$1o   ţine evidenţa şi comunică compartimentelor interesate actele normative nou apăruteprivind probleme de interes general;

o redactează şi depune în termenele procedurale cererile de chemare în judecată,plângerile penale, întâmpinările, cererile reconvenţionale, notele de şedinţe, probele şi concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care Poliţia Locală este parte;

$1o   elaborează şi prezintă conducerii Poliţiei Locale, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind necesitatea exercitării căilor de atac împotriva hotărârilorjudecătoreşti nefavorabile Poliţiei Locale;

$1o   întocmeşte documentele necesare în relaţie cu organele de urmărire penală sau alte instituţii cu atribuţii de control;

$1o   elaborează şi prezintă conducerii Poliţiei Locale, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor;

$1o   ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte şi urmăreşte obţinerea titlurilor executorii pentru creanţele unităţii;

o în baza unei delegaţii speciale date de Directorul Executiv, poate fixa pretenţiile,renunţarea la pretenţii şi poate da răspunsuri la interogatoriu;

$1oparticipă la formularea obiecţiunilor precontractuale, dacă se pun în discuţie probleme de buget;

$1oformulează răspunsurile la interogatorii în colaborare cu serviciile competente;

$1oprimeşte plângerile din partea terţelor persoane şi din partea diferitelor servicii şi birouri, răspunzând în termen legal şi exprimându-şi punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;

$1oexercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile;

o îşi exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac;

o face cereride intervenţii în dosarele aflate pe rol şi în care Poliţia Locală justifică un interes;

o asigură asistenţă juridică compartimentelor instituţiei, la audienţele desfăşurate încadrul Poliţiei Locale a Municipiului Turda, precum şi personalului acesteia;

o avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură de natură să angajezerăspunderea patrimonială a Poliţiei Locale, în calitate de ordonator terţiarr de credite;

o verifică şi avizează proiectele de contracte întocmite de serviciile funcţionale şi despecialitate din cadrul instituţiei;

o avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură care ar putea aducereatingere drepturilor Poliţiei Locale sau ale personalului său;

o avizează deciziile emise de Directorul Executiv;

o avizează din punct de vedere al legalităţii, lucrările emise de servicii şi birouri, atuncicând actele normative sunt neclare şi necesită interpretare;

o asigură consiliere juridică de specialitate şi întocmeşte puncte de vedere referitoare lamodalitatea de interpretare şi aplicarea legilor, la solicitarea compartimentelor;

o participă, când este cazul în comisiile constituite în temeiul legislaţiei privindachiziţiile publice;

o participă la negocierea contractelor care urmează să fie încheiat de Poliţiei Locale;

o participă în comisiile constituite la nivelul instituţiei în vederea desfăşurăriiconcursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante;

o întocmeşte proiecte de acte normative (HCL, Decizii), care au legătură cu domeniul deactivitate al Poliţiei Locale, colaborând în acest scop cu compartimentele de resort;

o promovează orice alte acţiuni în justiţie cu aprobarea conducătorilor instituţiei;

o înregistrează contestaţiile la procesele verbale depuse în termen sau tardiv (cudepăşirea termenului legal de 15 zile de la primirea lor de către contravenient, data poştei pe plic);

o întocmeşte întâmpinările şi completează pentru fiecare proces-verbal contestat undosar, în colaborare cu serviciile funcţionale implicate, cu documente relevante în susţinerea cauzei în instanţă, solicitând referate de specialitate, note de constatare în diverse faze de desfăşurare a litigiului între părţi;

o înaintează dosarul cu contestaţia în original la Judecătoria Turda, spre soluţionare;

o ţine evidenţa centralizată pe computer a tuturor fazelor până la soluţionarea definitivă a procesului verbal de contravenţie, respectiv încasarea sumelor băneşti;

o întocmeşte şi prezintă la cererea conducerii sau a altor organisme abilitate situaţiacontestaţiilor la proceselor verbale;

o în îndeplinirea atribuţiunilor ce-i revin, potrivit legii, cooperează cu Poliţia, cucelelalte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, alte structuri ale Sistemului de Apărare Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;

o asigură îndeplinirea atribuţiunilor ce-i revin, având obligaţia să respecte drepturile şilibertăţile fundamentale ale omului;

o asigură informarea Şefului Poliţiei Locale cu privire la sesizările şi reclamaţiileadresate personalului unităţii referitor la constatarea şi aplicarea contravenţiilor.

$1oAsigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează.

CAPITOLUL V

BUGETUL SI ADMINISTRAREA ACESTUIA

Art. 40. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Poliţiei Locale Turda se va asigura din bugetul local şi din veniturile proprii obţinute din serviciile prestate pe bază de prestări servicii, încheiate în condiţiile legii.

CAPITOLUL VI

 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE POLIȚIȘTILOR LOCALI

 DIN CADRUL POLIȚIEI LOCALE TURDA

Art. 41. În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin conform legii şi prin prezentul regulament, funcţionarii publici din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală Turda au următoarele drepturi şi obligaţii principale:

            a) să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;

            b) să invite la sediul poliţiei locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;

            c) să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravenţională;

            d) să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare;

            e) să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

            f) să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

            g) să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

            h) să conducă la sediul poliţiei locale sau al unităţilor/ structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.

   

Pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali au acces, în condiţiile legii, la bazele de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. În acest scop, poliţia locală sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, după caz, şi structurile abilitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor încheie protocoale de colaborare în care se reglementează infrastructura de comunicaţii, măsurile de securitate, protecţie şi de asigurare a confidenţialităţii datelor, nivelul de acces şi regulile de folosire.

   

În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local este obligat:

            a) să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

            b) să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;

            c) să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

            d) să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;

            e) să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;

f) să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de poliţie locală din care face parte;

            g) să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa;

            h) să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;

i) să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;

j) să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială.

   

Poliţistului local îi este interzis:

    a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora;

    b) să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;

    c) să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;

    d) să adere la secte, organizaţii religioase sau la orice alte organizaţii interzise de lege;

    e) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepţia calităţii de acţionar;

    f) să exercite activităţi de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului local sau a instituţiei din care face parte;

    g) să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică;

    h) să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activităţii specifice de poliţie;

    i) să provoace suferinţe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obţinerii de la acestea ori de la o terţă persoană de informaţii sau mărturisiri;

    j) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;

    k) să rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. j);

    l) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

    m) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau ilegal.

             Poliţistul local cu funcţie de conducere răspunde pentru ordinele şi dispoziţiile date subordonaţilor. El este obligat să verifice dacă acestea au fost transmise şi înţelese corect şi să controleze modul de aducere la îndeplinire.

Poliţistul local cu funcţie de conducere este obligat să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii poliţiei locale în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.

Poliţistul local răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi exercită atribuţiile de serviciu. Încălcarea de către poliţistul local a atribuţiilor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

Poliţistul local are obligaţia să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului poliţiei locale şi/sau autorităţilor publice.

În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, personalul poliţiei locale îşi exercită competenţa pe raza unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale unde îşi desfăşoară activitatea.

            Funcţionarul public din cadrul Poliţiei locale este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege. Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în interes personal.

           

            Art. 42.  În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, funcţionarul public din Poliţia locală îşi exercită competenţa pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde îşi desfăşoară activitatea.

           

CAPITOLUL VII

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL     

    DEFINIŢII

Date cu caracter personal:

- orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă;

- o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal:

- orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

- Stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

Sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal - orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indifferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori geografice;

Operator:

- orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator  este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;

Persoana împuternicită de către operator - o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;

Terţ: - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusive autorităşile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date.

Destinatar:- orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice  cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari.

Date anonime - date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.

LEGISLATIV

A. Legislaţie comunitară (acquis relevant):

$1ü  Convenţia de implementare a Acordului Schenghen - art. 102 -118 – protecţia datelor personale în SIS şi art. 126-130 - protecţia datelor cu caracter personal;

$1ü  Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981;

$1ü  Directiva Consiliului 95/46/EC a Parlamentului European şi a Consiliului European din 24 octombrie 1995 cu privire la ptotecţia persoanelor referitoare la procesarea datelor personale şi la libera circulaţie a acestor date (OJL 281, 23.11.1995, p.31) ;

$1ü  Directiva 2002/58/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 12.07.2002 privind procesarea datelor personale şi protecţia intimităţii în sectorul comunicaţiilor electronice;

$1ü  Regulamentul (EC) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor cu privire la procesarea datelor personale de către instituţiile şi organismele comunitare şi la libera circulaţie a acestor date;

B. Legislaţie internă:

$1ü  Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu  caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

$1ü  Legea nr. 682/2001 privind ratificarea de către România a Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu character personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981;

$1ü  Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

DREPTURI ALE CETĂŢENILOR STĂINI ÎN CEEA CE PRIVEŞTE

PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform art. 18 şi 26 din Constituţia României, republicată, cetăţenii străini şi apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecţia generală a persoanelor şi a averilor, garantată de

Constituţie şi de alte legi iar autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată, fără a face distincţie între cetăţenii români şi străini.

De asemenea, legea cadru în domeniul protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare) are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familiară şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, fără a face distincţie între cetăţenii români şi străini. Această lege se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de persoane fizice sau juridice, române ori străine, de drept public sau de drept privat, indiferent dacă au loc în sectorul public sau în sectorul privat (art. 2 alin. 6).

În acest context, în virtutea dispoziţiilor legale indicate cadrul normativ intern asigură o protecţie similară celor două categorii de persoane (cetăţeni români şi străini).

A.N.S.P.D.C.P.

Ce este ANSPDCP ?

A.N.S.P.D.C.P. = Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și  are ca obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familial şi privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Acest drept are un conţinut complex, de mare importanţă pentru libertatea şi personalitatea cetăţeanului, iar în ţara noastră este garantat prin Constituţie (art. 26).

Potrivit legii de înfiinţare, organizare şi funcţionare, A.N.S.P.D.C.P. este o autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică, precum şi faţă de orice persoană fizicăsau juridică din domeniul privat.ANSPDCP este condusă de un preşedinte, numit de Senat, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit o singură dată.

Preşedintele autorităţii prezintă anual rapoarte de activitate în şedinţa plenară a Senatului.Rapoartele pot conţine recomandări privind modificarea legislaţiei sau măsuri de altă natură, pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în legătură cu prelucrarea datelor personale.

Atribuţiile A.N.S.P.D.C.P.

Autoritatea de supraveghere monitorizează şi controlează sub aspectul legalităţii prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

În acest scop autoritatea de supraveghere exercită următoarele atribuţii:

-  elaborează formularele tipizate ale notificărilor şi ale registrelor proprii;

- primeşte şi analizează notificările privind prelucrarea datelor cu character personal, anunţând operatorului rezultatele controlului prealabil;

- autorizează prelucrările de date în situaţiile prevăzute de lege;

- poate dispune, în cazul în care constată încălcarea dispoziţiilor legale, suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ştergerea parţială ori integrală a datelor prelucrate şi poate să sesizeze organele de urmărire penală  sau să intenteze acţiuni în justiţie

- informează persoanele fizice sau/şi juridice care activează în aceste domenii, în mod direct sau prin intermediul structurilor asociative ale acestora, asupra necesităţii respectării obligaţiilor şi îndeplinirii procedurilor prevăzute de lege;

- păstrează şi pune la dispoziţie publicului registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal;

- primeşte şi soluţionează plângeri, sesizări sau cereri de la persoanele fizice şi comunică soluţia dată ori, după caz, diligenţele depuse;

- efectuează investigaţii din oficiu sau la primirea unor plângeri ori sesizări;

- este consultată atunci când se elaborează proiecte de acte normative  referitoare la protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor, în privinţa  prelucrării datelor cu caracter personal;

- poate face propuneri privind iniţierea unor proiecte de acte normative sau  modificarea actelor normative în vigoare în domenii legate de prelucrarea  datelor cu caracter personal;

- cooperează cu autorităţile publice şi cu organele administraţiei publice, centralizează şi analizează rapoartele anuale de activitate ale acestora privind  protecţia persoanelor în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal, formulează recomandări şi avize asupra oricărei chestiuni legate de protecţia  drepturilor şi libertăţilor fundamentale în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal, la cererea oricărei persoane, inclusiv a autorităţilor publice şi a organelor administraţiei publice; aceste recomandări şi avize trebuie să facă menţiune despre temeiurile pe care se sprijină şi se comunică în copie şi Ministerului Justiţiei; atunci când recomandarea sau avizul este cerut de lege, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

- cooperează cu autorităţile similare de peste hotare în vederea asistenţei mutuale, precum şi cu persoanele cu domiciliul sau cu sediul în străinătate, în scopul apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ce pot fi afectate prin prelucrarea datelor cu caracter personal;

- îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege;

Drepturile persoanelor vizate:

Ca o garanţie a realizării scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevăzute expres de legiuitor:

- dreptul la informare (art. 12);

- dreptul de acces la date (art. 13);

- dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14);

- dreptul de opoziţie (art. 15);

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);

- dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18) .

Dreptul la informare:

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze acesteia cel puţin următoarele informaţii:

a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

În cazul în care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:

a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

Dreptul de acces la date:

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului că datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum şi următoarele informaţii:

a) informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

d) informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

e) informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de intervenţie asupra datelor:

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine, în mod gratuit, de la operator, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată:

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001;

c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de opoziţie:

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi întrun asemenea scop.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu character personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale:

Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:

a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitate a, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute mai sus.

Dreptul de a se adresa justiţiei:

Fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de timbru.

Plângeri adresate autorităţii de supraveghere:

În vederea apărării drepturilor prevăzute de lege, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări care cade sub incidenţa legii pot înainta plângere către autoritatea de supraveghere.

Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant.

Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în justiţie, având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă anterior.

În afara cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil, plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către operator.

Dacă plângerea este găsită întemeiată, autoritatea de supraveghere poate dispune suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ştergerea parţială sau integrală a prelucrării datelor şi poate să sesizeze organele de urmăriere penală sau să intenteze acţiune în justiţie. Decizia trebuie motivată şi se comunică părţilor interesate în termen de 30 de zile de la data plângerii.

Contravenţii şi sancţiuni:

Autoritatea de supraveghere poate aplica sancţiuni contravenţionale operatorului pentru:

- omisiunea de a notifica şi notificarea cu rea-credinţă;

- prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal;

- neîndeplinirea obligaţiilor privind confidenţialitatea şi aplicarea măsurilor de securitate;

- refuzul de a furniza informaţii.

Sancţiunile contravenţionale se aplică de către autoritatea de supraveghere prin personalul împuternicit în acest scop. Cuantumul amenzilor care pot fi aplicate, în cazul săvârşirii contravenţiilor sus- menţionate, variază între 500 RON şi 50.000 RON

Împotriva proceselor-verbale de constatare şi a deciziilor de sancţionare se poate face plângere la secţiile de contencios administrativ ale tribunalelor.

Relaţii cu publicul:

La sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cetăţenii pot primi informaţii privind modul de completare a formularelor de notificare şi legislaţia aplicabilă prelucrărilor de date cu character  personal pe teritoriul României.

De asemenea, aceste informaţii se pot obţine prin telefon, la numărul 021.252.59.77.

Coordonate de contact:

Sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu

Caracter Personal este în: Strada Olari nr. 32, sector 2, municipiul Bucureşti, cod

poştal 024057 Telefon: 021.252.55.99 Fax: 021.252.57.57

Internet: www.dataprotection.ro

E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

    Dispoziţii tranzitorii şi finale

          Art. 43. Personalul Poliţiei locale îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului şi nu poate primi însărcinări din partea altor persoane.

            Primarul poate delega prerogativele ce îi revin unei persoane desemnate prin dispoziţie.

 

            Art. 44. Personalul Poliţiei locale beneficiază de salarizarea funcţionarului public şi a personalului contractual, în funcţie de categoria din care face parte, potrivit legii.

            Art. 45. Prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi ale altor acte normative referitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzator funcţionarilor publici din Poliţia locala, în măsura în care prin legea de organizare şi funcţionare a acesteia nu se dispune altfel.

            Personalului contractual îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii.

    Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA 1

     Articolele din care se compune uniforma poliţiştilor locali şi a

    personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor

      şi a obiectivelor de interes local şi durata maximă de uzură

*T*

┌────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────┐

│Nr. │   Denumirea articolului                 │Durata maximă de│

│crt.│                                         │     uzură      │

│    │                                         │     - an -     │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 1  │Costum de vară                           │     2          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 2  │Costum de iarnă                          │     3          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 3  │Şapcă pentru costum de vară              │     2          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 4  │Şapcă pentru costum de iarnă             │     3          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 5  │Basc                                     │     2          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 6  │Şepcuţă cu cozoroc                       │     2          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 7  │Pălărie (femei)                          │     2          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 8  │Căciulă                                  │     3          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 9  │Cravată                                  │     1          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 10 │Fular                                    │     3          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 11 │Cămaşă                                   │    1/2         │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 12 │Cămaşă-bluză                             │     1          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 13 │Scurtă de vânt                           │     2          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 14 │Pulover                                  │     2          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 15 │Costum de intervenţii de vară            │     2          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 16 │Costum de intervenţii de iarnă           │     2          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 17 │Pelerină de ploaie                       │     3          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 18 │Geacă/Scurtă îmblănită                   │     3          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 19 │Mănuşi din piele                         │     3          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 20 │Pantofi de vară de culoare neagră        │     1          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 21 │Pantofi de iarnă de culoare neagră       │     2          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 22 │Ghete/Bocanci din piele de culoare neagră│     2          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 23 │Centura din piele                        │     6          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 24 │Curea din piele                          │     6          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 25 │Portcarnet                               │     6          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 26 │Portbaston din piele                     │     6          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 27 │Emblema pentru şapcă, basc, căciulă,     │                │

│    │pălărie şi şepcuţă                       │     1          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 28 │Ecuson                                   │     1          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 29 │Insignă pentru piept                     │     1          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 30 │Epoleţi                                  │                │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 31 │Portcătuşe din piele                     │     6          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 32 │Fes                                      │     1          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 33 │Vestă                                    │     1          │

├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 34 │Tricou                                   │    1/2         │

└────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────┘

*ST*

    NOTE:

    1. Însemnele distinctive se asigură pentru fiecare articol de echipament (haină, cămaşă-bluză, scurtă de vânt, scurtă îmblănită, pulover, pelerină de ploaie).

    2. După expirarea duratei de uzură sau după încetarea raporturilor de muncă, articolele de uniformă nu pot fi înstrăinate.

    ANEXA 2

    -------

la regulamentul-cadru

---------------------

    Descrierea uniformei de serviciu, a legitimaţiei de serviciu

    şi a însemnelor distinctive de ierarhizare ale poliţiştilor

       locali şi ale personalului contractual cu atribuţii

   în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local

    A. Uniforma de serviciu

    Uniforma de serviciu pentru personalul poliţiei locale este confecţionată în varianta vară-iarnă şi se compune din:

    1, 2. Haina/Sacoul se confecţionează din stofă/tergal de culoare neagră, în varianta de vară, respectiv iarnă.

    Croiala este dreaptă, puţin cambrată în talie (pentru a acoperi în întregime bazinul). Se încheie la un rând de nasturi.

    Spatele hainei se confecţionează din două bucăţi, având cusătura pe mijloc, fără şliţ. Are în partea inferioară, lateral, două buzunare ascunse, prevăzute cu clapă.

    Haina/Sacoul este prevăzută/prevăzut pe umeri cu platcă pentru epoleţi. Haina/Sacoul se poartă cu cămaşă de culoare bleu şi cravată de culoare neagră.

    Pantalonul, în varianta vară-iarnă, se confecţionează din aceleaşi materiale ca şi haina, fiind de culoare neagră, cu vipuşcă de culoare gri inclusă în cusătură. Are croiala dreaptă, fără manşetă, lungimea poate ajunge până la partea superioară a tocului încălţămintei, iar lărgimea ei este între 210-250 mm, în raport cu talia.

    Pantalonul este prevăzut cu două buzunare laterale şi un buzunar la spate, închis cu clapă şi nasture.

    Pantalonul se confecţionează cu betelie obişnuită şi este prevăzut cu 4 găici lungi de 70 mm şi late de 20 mm, prinse în partea superioară prin cusătura beteliei, iar în partea inferioară prinse cu nasture de format mic, astfel încât pantalonul să permită portul centurii a cărei lăţime este de 50 mm.

    Fusta, în variantă de vară, se confecţionează, din acelaşi material ca şi haina, fiind de culoare neagră. Croiala este dreaptă, lărgimea stabilindu-se în raport cu talia, iar lungimea este de 50 milimetri sub rotula genunchiului. Se poartă în locul pantalonului numai la costumul de vară.

    3,4. Şapca se confecţionează din acelaşi material cu costumul de vară sau de iarnă, după caz.

    Calota şepcii este de formă ovală, cu distanţa de 20 mm între diametrul lăţimii şi diametrul lungimii, este întinsă cu ajutorul unei sârme din oţel, pentru a-şi menţine forma.

    Banda are diametrul ce rezultă din mărimea şepcii şi se confecţionează din carton tare.

    Pe partea exterioară a benzii se aplică o bandă de culoare gri ţesută cu frunze de stejar. Şapca este căptuşită cu ţesătură de culoare asortată calotei.

    Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovalizată, şi se fixează la şapcă, înclinat.

    Şapca este prevăzută deasupra cozorocului cu un şnur dublu de culoare neagră. Capetele şnurului sunt prinse pe linia colţurilor cozorocului cu câte un buton de culoare galbenă. Şapca are aplicată, în faţă - la centru - pe bandă, emblema.

    Cozorocul de la şapca şefului poliţiei locale este prevăzut cu 3 rânduri de frunze de stejar, pentru şefii de servicii cu două rânduri de frunze de stejar, pentru şefii de birouri şi compartimente cu un rând de frunze de stejar, iar pentru funcţionarii publici de execuţie acesta este simplu.

    Frunzele de stejar se confecţionează din metal de culoare gri-argintiu.

    5. Bascul se confecţionează din stofă tip postav, este de culoare neagră, iar în lateral, pe partea stângă, se aplică emblema.

    6. Şepcuţa cu cozoroc se confecţionează din ţesătură tip bumbac (tercot) de culoare neagră. Calota se confecţionează în clini şi are inscripţionat pe mijlocul ei "POLIŢIA LOCALĂ".

    La spate este prevăzută cu un sistem reglabil de strângere.

    În faţă, sub inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", este aplicată emblema pentru coifură.

    7. Pălăria pentru persoanele de sex feminin se confecţionează din material textil (fetru) de culoare neagră; deasupra borului se montează o bandă pe care se aplică emblema specifică.

    8. Căciula este de culoare neagră, confecţionată din stofă tip postav, prevăzută cu două clape din blană naturală de ovine.

    Clapa din faţă este rotunjită, iar cea din spate formează două urechi laterale, prevăzute cu doi nasturi şi o bentiţă pentru încheierea acestora deasupra capului sau sub bărbie.

    La mijlocul clapei din faţă se aplică emblema.

    Căciula este căptuşită cu ţesătură, asortată la culoarea calotei.

    Pentru şeful poliţiei locale, blana de la căciulă este din astrahan (caracul).

    9. Cravata se confecţionează din ţesătură tip mătase şi este de culoare neagră.

    10. Fularul se confecţionează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră.

    11. Cămaşa se confecţionează din ţesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu; mâneca este scurtă sau lungă.

    Se poartă cu cravată sub veston sau scurtă de vânt.

    12. Cămaşa-bluză se confecţionează din ţesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu, închisă la gât şi încheiată cu 5 nasturi; în partea superioară are două buzunare cu burduf şi clape care se încheie cu câte un nasture de format mic.

    Cămaşa este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleţi.

    Cămaşa-bluză se poartă deschisă la gât (sau cu cravata), cu partea inferioară introdusă în pantaloni sau în fustă. Poate fi purtată şi sub haină, cu cravată.

    13. Scurta de vânt se confecţionează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră.

    Se poartă deschisă la gât, putând fi purtată şi închisă datorită croiului cu revere răsfrânte; se încheie cu fermoar pe interior şi la 4 nasturi pe exterior.

    În partea de jos şi la mâneci este prevăzută cu elastic.

    Scurta de vânt este prevăzută cu două buzunare oblice ascunse, care se încheie cu fermoar, iar deasupra acestora, în partea superioară, sunt prevăzute cu banda reflectorizantă de 10 mm. Pe interior, în partea dreaptă, este prevăzută cu un buzunar care se încheie cu un nasture.

    Scurta de vânt este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleţi.

    Spatele este confecţionat din 3 părţi, una în partea de sus şi două în partea de jos, prevăzute cu pense.

    Lungimea trebuie să depăşească talia cu 100-120 mm.

    14. Puloverul se confecţionează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră cu anchior, cu sau fără mâneci.

    Pe spatele mânecii sunt prevăzute cotiere din acelaşi material. La 5 cm de umeri pe mânecă se aplică ecusonul "POLIŢIA LOCALĂ".

    15,16. Costumul de intervenţie vară/iarnă este compus din bluzon şi pantalon şi se confecţionează din material textil (tercot), de culoare neagră.

    Bluzonul este confecţionat la partea superioară a spatelui şi piepţilor cu platcă matlasată şi se încheie cu fermoar. Este prevăzut cu două buzunare cu clapă pe părţile superioare ale piepţilor.

    Gulerul este tip tunică.

    Mâneca este prevăzută cu manşetă şi bazoane de protecţie în dreptul coatelor. Pe mâneca dreaptă se aplică un buzunar cu clapă.

    Bluzonul este prevăzut cu epoleţi din material fond, fixaţi la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă - umăr.

    Pantalonul are croială dreaptă, iar la partea inferioară este prevăzut cu sistem de ajustare pentru a fi purtat în ghete/bocanci. În regiunea genunchilor şi la partea superioară a reperelor spate este prevăzut cu bazoane. Pe betelie sunt aplicate găici pentru centură.

    Costumul de intervenţie pentru iarnă este dublat cu material neţesut, termoizolant.

    17. Pelerina de ploaie are croiala tip raglan şi este deschisă la gât, cu posibilitatea de a fi purtată şi închisă.

    Se încheie în faţă la un rând cu 4 nasturi ascunşi, iar ajustarea în talie se face cu ajutorul unui cordon cu două catarame din metal sau înlocuitori.

    Mâneca are croială raglan. Pelerina este prevăzută cu două buzunare aşezate oblic (ascunse) cu nasturi (de 170-180 mm lungime şi de 40 mm lăţime) sub guler şi se prinde cu 3 nasturi mici.

    Gluga este confecţionată din acelaşi material.

    Pelerina de ploaie este de culoare neagră şi se confecţionează din material textil impermeabil.

    În partea stângă sus are o bentiţă cusută în exterior (lungă de 100 mm şi lată de 30 mm) şi prinsă cu un nasture sub rever, pe care se aplică tresele pentru ierarhizare.

    18. Scurta îmblănită se confecţionează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră, uşor matlasată, cu mesada detaşabilă, de culoare asortată cu faţa scurtei.

    Modelul este tip sport, se încheie cu fermoar în interior şi cu butoni în exterior, are guler pe gât, prevăzut cu şnur ascuns.

    În talie şi în partea de jos, pentru ajustare pe corp, este prevăzută tot cu şnur ascuns. Lateral (stânga-dreapta), în partea de jos, sunt dispuse două buzunare aplicate, drepte, cu clape care se încheie cu nasturi. În partea de sus (stânga-dreapta) va fi prevăzută cu buzunare drepte cu clape care se închid cu nasturi.

    Pe clapa buzunarului de sus, din partea stângă, este prevăzută o bentiţă (100 mm lungime şi 30 mm lăţime) cusută în partea dinspre umăr şi prinsă cu un nasture în partea interioară, pe care se aplică tresele de ierarhizare.

    Scurta îmblănită este prevăzută cu platcă pentru epoleţi.

    Lărgimea scurtei îmblănite se stabileşte în raport cu talia, acoperind în întregime bazinul.

    19. Mănuşile sunt din piele de culoare neagră.

    20, 21. Pantofii sunt din piele de culoare neagră, prevăzuţi cu bombeuri, fără ornamentaţie, şi se încheie cu şireturi. Pentru sezonul de vară se pot confecţiona pantofi perforaţi, iar pentru femei aceştia pot avea decupaj.

    22. Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagră, prevăzuţi cu bombeuri, au talpă şi tocuri din cauciuc şi se încheie cu şireturi sau cu fermoar.

    23. Centura este de culoare neagră, fără diagonală, are lăţimea de 50 mm şi se încheie cu o cataramă din metal de culoare argintie. Pentru cei din domeniul rutier centura este de culoare albă, fără diagonală, are lăţimea de 50 de mm şi se încheie cu o cataramă din metal de culoare argintie.

    24. Cureaua este din piele de culoare neagră.

    25. Portcarnetul se confecţionează din piele sau din înlocuitori, de culoare neagră, şi se compune din două feţe prinse printr-un burduf. Partea din spate se rabatează sub formă de capac şi se încheie în faţă printr-un buton sau tic-tuc. Se poartă fixat pe centură prin două găici.

    26. Portbaston din piele

    27. Emblema se aplică pe articole de coifură de către personalul poliţiei locale cu drept de a purta uniformă. Se confecţionează din metal de culoare argintie sau material textil pe fond bleu, de formă ovală, cu diametrul de 40 de mm, la mijloc având stema României, încadrată cu frunze de stejar.

    Pentru şeful poliţiei locale, adjunctul şi şefii de servicii emblema este încadrată cu 3 rânduri de frunze de stejar, este bombată, având în centrul său stema României, şi are imprimată în relief, în partea superioară, inscripţia de culoare albă "ROMÂNIA", iar în partea inferioară "POLIŢIA LOCALĂ".

    28. Ecusonul pentru mânecă se confecţionează din material textil, pe fond de culoare bleu, având în partea superioară inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", sub care este trecut numele localităţii, la mijloc stema României, încadrată cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se scrie "ROMÂNIA". Se poartă pe braţul stâng de către întregul personal cu drept de uniformă şi se aplică la 5 cm de cusătura umărului.

    29. Insigna pentru piept se confecţionează din metal, pe fond de culoare bleu, având în partea superioară inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", sub care este trecut numele localităţii, la mijloc stema României, încadrată cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se înscriu numărul matricol şi inscripţia "ROMÂNIA".

    30. Epoleţii sunt confecţionaţi din material textil, de culoare neagră, cu margine gri-argintiu, pe care sunt aplicate gradele profesionale.

    31. Portcătuşe din piele

    32. Fesul se confecţionează din fire acrilice de culoare neagră.

    33. Vesta multifuncţională se confecţionează din material textil de culoare neagră.

    34. Tricoul se confecţionează din tricot de bumbac de culoare neagră. Croiala este cu guler sau la baza gâtului, are mâneca scurtă şi este prevăzut pe umeri cu epoleţi din material fond.

    B. Legitimaţia de serviciu

    Legitimaţia de serviciu se confecţionează din imitaţie de piele (ecologică), cu dimensiunile de 200 x 80 mm, cu deschidere pe verticală, cuprinzând următoarele menţiuni:

    a) rândul întâi central - tricolorul României, încadrat într-un chenar dreptunghiular cu dimensiunile de 5 x 65 mm;

    b) în partea de sus central, rândul al doilea - ROMÂNIA, sub denumirea ţării - JUDEŢUL;

    c) rândul al treilea - COMUNA/ORAŞUL/MUNICIPIUL/ SECTORUL;

    d) rândul al patrulea, aliniat stânga - POLIŢIA LOCALĂ;

    e) rândul al patrulea, aliniat stânga LEGITIMAŢIE;

    f) rândul al cincilea categoria de personal din care face parte deţinătorul (POLIŢIST LOCAL/FUNCŢIONAR PUBLIC/PERSONAL CONTRACTUAL);

    g) rândul al şaselea aliniat stânga - numărul legitimaţiei;

    h) după aceasta se înscriu, unele sub altele, numele şi prenumele deţinătorului, numărul matricol, data emiterii legitimaţiei, semnătura şefului poliţiei locale din care face parte deţinătorul şi ştampila structurii;

    i) în colţul din dreapta jos va fi aplicată fotografia deţinătorului;

    j) în partea inferioară a legitimaţiei se alocă 6 spaţii orizontale pentru aplicarea vizelor anuale care se semnează de către şeful poliţiei locale.

    Fotografia titularului utilizată are dimensiunile de 3 cm x 4 cm şi este executată color (în uniforma de serviciu/sau într-o ţinută decentă, pentru persoanele încadrate în poliţia locală care nu poartă uniformă).

    C. Însemnele distinctive de ierarhizare

    În raport cu funcţiile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au următoarele forme şi mărimi:

    a) şeful poliţiei locale - 3 stele tip octogon metalice sau textile, cu lăţimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, aşezate pe epolet;

    b) adjunctul şefului - două stele tip octogon metalice sau textile, cu lăţimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, aşezate pe epolet;

    c) şeful de serviciu - o stea tip octogon metalică sau textilă, cu lăţimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, aşezată pe epolet;

    d) şeful de birou sau compartiment - 3 trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lăţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având între ele o distanţă de 3 mm;

    e) funcţionarul public superior - două trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lăţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având între ele o distanţă de 3 mm;

    f) funcţionarul public principal - o tresă din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lăţimea de 5 mm, aşezată pe epolet;

    g) funcţionarul public asistent - epolet fără tresă.

    ANEXA 3

    -------

la regulamentul-cadru

---------------------

     Norme de dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie

    a poliţiştilor locali şi a personalului contractual cu atribuţii

    în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local

*T*

┌────┬──────────────────────┬─────┬────────────────────────────────────────────┐

│Nr. │Denumirea materialelor│ U/M │ Criterii de dotare şi mod de repartizare   │

│crt.│                      │     │                                            │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 1. │Pistol                │ Cpl.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu  │

│    │                      │     │atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi │

│    │                      │     │liniştii publice şi fiecare personal        │

│    │                      │     │contractual care desfăşoară activităţi de   │

│    │                      │     │pază                                        │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 2. │Pistol cu muniţie     │ Cpl.│Câte unul pentru 40-60 % din efectivele de  │

│    │neletală              │     │poliţişti locali cu atribuţii în domeniul   │

│    │                      │     │asigurării ordinii şi liniştii publice şi   │

│    │                      │     │fiecare personal contractual care           │

│    │                      │     │desfăşoară activităţi de pază, ce execută   │

│    │                      │     │misiuni cu un grad scăzut de risc           │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 3. │Cartuş pentru pistol  │ Buc.│Câte 24 pentru fiecare pistol               │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 4. │Cartuş pentru pistolul│     │                                            │

│    │cu gaze               │ Buc.│Câte 30 pentru fiecare pistol cu gaze       │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 5. │Baston pentru         │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local     │

│    │autoapărare           │     │cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii │

│    │                      │     │şi liniştii publice şi fiecare personal     │

│    │                      │     │contractual care desfăşoară activităţi de   │

│    │                      │     │pază                                        │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 6. │Baston cu şoc electric│ Buc.│Câte unul pentru 40-60 % din efectivele de  │

│    │                      │     │poliţişti locali cu atribuţii în domeniul   │

│    │                      │     │asigurării ordinii şi liniştii publice şi   │

│    │                      │     │fiecare personal contractual care desfăşoară│

│    │                      │     │activităţi de pază, ce execută misiuni cu un│

│    │                      │     │grad scăzut de risc                         │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 7. │Portbaston            │ Buc.│Câte unul pentru fiecare baston din cauciuc │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 8. │Cătuşă pentru mâini   │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu  │

│    │                      │     │atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi │

│    │                      │     │liniştii publice                            │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 9. │Portcătuşe            │ Buc.│Câte unul pentru fiecare cătuşă             │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 10.│Pulverizator de mână  │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local     │

│    │cu substanţă          │     │cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii │

│    │iritant-lacrimogenă   │     │şi liniştii publice, poliţist local cu      │

│    │                      │     │atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumu- │

│    │                      │     │rile publice şi fiecare personal contrac-   │

│    │                      │     │tual care desfăşoară activităţi de pază     │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 11.│Vestă (ham) cu        │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local     │

│    │elemente              │     │cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe     │

│    │reflectorizante       │     │drumurile publice                           │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 12.│Costum (bluză +       │ Cpl.│Câte unul pentru fiecare poliţist local     │

│    │pantaloni) de         │     │cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe     │

│    │protecţie împotriva   │     │drumurile publice                           │

│    │ploii, cu elemente    │     │                                            │

│    │reflectorizante       │     │                                            │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 13.│Costum de protecţie   │ Cpl.│Câte unul pentru fiecare poliţist local     │

│    │pentru iarnă (scurtă  │     │cu atribuţii în domeniul ordinii şi         │

│    │matlasată şi          │     │liniştii publice, precum şi în domeniul     │

│    │pantaloni)            │     │mediului, care execută misiuni în teren     │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 14.│Costum de protecţie   │ Cpl.│                                            │

│    │pentru vară (bluză +  │     │                                            │

│    │pantaloni)            │     │                                            │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 15.│Mănuşi albe           │ Per.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu  │

│    │                      │     │atribuţii în domeniul circulaţiei pe        │

│    │                      │     │drumurile publice                           │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 16.│Scurtă reflectorizantă│ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu  │

│    │                      │     │atribuţii în domeniul circulaţiei pe        │

│    │                      │     │drumurile publice                           │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 17.│Vestă pentru protecţie│ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local     │

│    │împotriva frigului    │     │cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe     │

│    │                      │     │drumurile publice care execută misiuni în   │

│    │                      │     │teren                                       │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 18.│Fluier                │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu  │

│    │                      │     │atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii   │

│    │                      │     │publice, al circulaţiei pe drumurile        │

│    │                      │     │publice, precum şi în domeniul pazei        │

│    │                      │     │bunurilor care execută misiuni în teren     │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 19.│Radiotelefon portabil │ Cpl.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu  │

│    │                      │     │atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii   │

│    │                      │     │publice, al circulaţiei pe drumurile        │

│    │                      │     │publice/personal contractual cu atribuţii în│

│    │                      │     │domeniul pazei bunurilor şi obiectivelor de │

│    │                      │     │interes local care execută misiuni          │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 20.│Portcarnet            │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local/per-│

│    │                      │     │sonal contractual cu atribuţii în domeniul  │

│    │                      │     │pazei bunurilor şi obiectivelor de interes  │

│    │                      │     │local care execută misiuni în teren         │

├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤

│ 21.│Uniformă de serviciu  │ Cpl.│Câte unul pentru fiecare poliţist local/per-│

│    │                      │     │sonal contractual cu atribuţii în domeniul  │

│    │                      │     │pazei bunurilor şi obiectivelor de interes  │

│    │                      │     │local                                       │

└────┴──────────────────────┴─────┴────────────────────────────────────────────┘

SERVICIUL PUBLIC                                                                                   APROBAT

POLIŢIA LOCALĂ                                                                  PRIN HCL NR.       /2017

 TURDA                        

REGULAMENT

DE

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

ANUL 2017