CONTRAVENȚIILE pentru care polițiștii locali ai Serviciului Diciplina In Constructii, Control Comercial și Protecția Mediului din cadrul Serviciului Public Poliția Locală Turda dețin competență de a constata și aplica sancțiuni contravenționale: enunțate în H.G. nr. 33/2018 pentru punerea în aplicare a art. 10 alin. 3 din Legea prevenției nr. 270/2017

Având în vedere faptul că începând cu data de 17.01.2018 a intrat în vigoare Legea prevenirii cu nr. 270/2017, ce are ca scop principal asigurarea PREVENIRII săvârșirii de CONTRAVENȚII și care instituie o serie de obligații ce trebuie întreprinse de către autoritățile / instituțiile publice cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor, precum:

– anexarea de către agentul constatator a unui plan de remediere (model care a fost adoptat de către Guvernul României prin Hotărârea nr. 33 adoptată la data de 25.01.2018 publicată în M.Of. nr. 107/ 05.02.2018) la procesul verbal de constatare a contravenției(și acestea stabilite de Guvernul României ANEXA 1 la H.G. nr. 33 menționată)prin care se aplică sancțiunea avertismentului,

– reluarea controlului, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, pentru verificarea îndeplinirii/neîndeplinirii obligațiilor legale conform măsurilor de remediere stabilite în termenul acordat de către organul de control,

– publicarea pe pagina oficială de internet a informărilor publice indicate la art. 3 al.1 lit. a.) – c.) și a alin. 2 din Legea nr. 270 / 2017,

în cele ce urmează, prezentăm:

 

CONTRAVENȚIILE

 pentru care polițiștii locali ai Serviciului Diciplina In Constructii, Control Comercial și Protecția Mediului din cadrul  Serviciului Public Poliția Locală Turda dețin competență

de a constata și aplica sancțiuni contravenționale:

enunțate în H.G. nr. 33/2018

pentru punerea în aplicare a art. 10 alin. 3 din Legea prevenției nr. 270/2017

 

 

 1. PCT.44 din Anexa 1 la H.G. nr. 33/2018:

 

ART.16 lit.a.), c.) – h.) din LEGEA nr. 145 din 21 octombrie 2014

pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 31 octombrie 2014

Data intrarii in vigoare : 3 noiembrie 2014

 

Forma actualizata valabila la data de : 14 februarie 2018

 

CONFORM DISPOZIȚIEI PRIMARULUI MUNICIPIULUI TURDA ȘI TABELULUI NOMINAL nr. 2567/20.03.2017(emisă în baza art. 17 din Legea nr. 145/2014).

 

ART. 16

Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

 1. a) utilizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol cu nerespectarea prevederilor art. 10, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice;
 2. c) transportul de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul de deţinere la locul de comercializare, cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2), cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei;
 3. d) organizarea de spaţii de vânzare în cadrul structurilor de vânzare cu amănuntul din zonele publice, cu nerespectarea de către administratorii pieţelor a prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 12.000 lei la 37.500 lei;
 4. e) neafişarea etichetei de produs, prevăzute la art. 14 alin. (3), cu amendă de la 100 lei la 300 lei;
 5. f) desfăşurarea activităţilor de valorificare a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu deţin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil, şi care nu sunt produse în ferma proprie, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;
 6. g) eliberarea de către primar a atestatului de producător şi/sau a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;
 7. h) vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din producţie proprie, în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol eliberat potrivit prevederilor prezentei legi, cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.

 

note(cu trimiterile regăsite în cuprinsul art. 16 de mai sus) –

*nerespectarea prevederilor art. 10

ART. 10

(1) Regimul de utilizare a filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este următorul:

 1. a) primul exemplar se înmânează cumpărătorului;
 2. b) al doilea exemplar se păstrează de vânzător;
 3. c) al treilea exemplar se păstrează la carnet.

 

(2) Carnetele utilizate, conţinând al treilea exemplar al filelor, se restituie la primăriile care au emis carnetul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei file a acestora.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică pentru orice fel de vânzare de produse agricole, în orice cantitate şi structură sortimentală, indiferent de calitatea cumpărătorului, respectiv persoana fizică sau persoana juridică, cu excepţia exercitării actului de comerţ cu amănuntul în pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante, pentru care se aplică prevederile art. 15(ART. 15 Pentru vânzările zilnice cu amănuntul efectuate în pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante, producătorii agricoli au obligaţia să înscrie la sfârşitul fiecărei zile/perioade, în fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol prevăzută la art. 11 alin. (2), produsele agricole şi cantităţile totale vândute în ziua/perioada respectivă).

 

* nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2)

În cazul transportului de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul de deţinere la locul de comercializare, aceştia completează o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, corespunzător cantităţilor transportate de producătorul agricol şi structurii sortimentelor transportate.

 

* nerespectarea de către administratorii pieţelor a prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2)

ART. 13

(1) În cadrul structurilor de comercializare cu ridicata sau cu amănuntul este obligatorie organizarea de spaţii de vânzare distincte, care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deţinătoare ale unui atestat de producător şi ale unui carnet de comercializare pentru valorificarea produselor din sectorul agricol obţinute din gospodăria/ferma proprie.

(2) Procentul de alocare a spaţiilor de vânzare prevăzute la alin. (1) este de minimum 40% din totalul spaţiilor de vânzare existente.

 

* art. 14 alin. (3)

Producătorii agricoli au obligaţia afişării la locul de vânzare a etichetei de produs, care conţine informaţii cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data obţinerii produsului şi preţul de vânzare.

 

 

 

 1. PCT. 45 din Anexa 1 la H.G. nr. 33/2018:

ART. 7 a)din LEGEA nr. 252 din 10 iunie 2003 privind registrul unic de control

EMITENT:PARLAMENTUL

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003

Data intrarii in vigoare : 18 iulie 2003

Forma actualizata valabila la data de : 14 februarie 2018

ART. 7 Constituie contravenţii următoarele fapte:

 1. a) neachizitionarea registrului unic de control de la direcţiile generale ale finanţelor publice din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2) şi (3);

 

note(cu trimiterile regăsite în cuprinsul art. 7 a.) de mai sus) –

* art. 6 alin. (2) şi (3) –

      (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, contribuabilii vor achizitiona registrul unic de control de la direcţiile generale ale finanţelor publice prevăzute la alin. (1).

     (3) Contribuabilii nou-infiintati sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile de la data înregistrării, sa achizitioneze registrul unic de control.

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PCT. 46 din Anexa 1 la H.G. nr. 33/2018:

 

ART. 73 pct. 6, 8-11,13,14, și 22 din ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 99 din 29 august 2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă(**republicată**)(*actualizată*)

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICATĂ ÎN:MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007

 

Forma actualizata valabila la data de: 14 februarie 2018

ART. 73 pct. 6 O.G. nr. 99/2000 – vânzările de lichidare efectuate în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 18 lit. a)-g), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea operaţiunilor de lichidare;

 

ART. 73 pct. 8 O.G. nr. 99/2000 – neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate a documentelor legale privind justificarea situaţiei care a motivat lichidarea, conform dispoziţiilor cuprinse în art. 19 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;

 

ART. 73 pct. 9 O.G. nr. 99/2000 – nerespectarea prevederilor art. 20, 23 şi 24, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de lichidare sau de soldare, după caz;

 

ART. 73 pct. 10 O.G. nr. 99/2000 – realizarea vânzărilor de soldare în alte perioade decât cele prevăzute la art. 27 alin. (1), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de soldare;

 

ART. 73 pct. 11 O.G. nr. 99/2000 – neprezentarea, la solicitarea organelor de control abilitate, a documentelor legale justificative, conform prevederilor art. 26 şi 31, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;

 

ART. 73 pct. 13 O.G. nr. 99/2000 – utilizarea denumirii “soldare/solduri/soldări” sau a sinonimelor acesteia, în cazuri în care aceasta nu este în legătură cu o operaţiune de soldare astfel cum este definită de prezenta ordonanţă, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu interzicerea practicării acestei denumiri;

 

ART. 73 pct. 14 O.G. nr. 99/2000 – practicarea de vânzări sau de orice alte procedee prevăzute la art. 36, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei, iar veniturile realizate din aceste practici se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat;

 

 ART. 73 pct. 22 O.G. nr. 99/2000  exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicata şi comerţ cu amănuntul în aceeaşi structură de vânzare, respectiv suprafaţă de vânzare, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu interzicerea uneia dintre cele două activităţi;

 

 

 

 

 

Note (cu trimiterile regăsite în cuprinsul art. 73 punctele de mai sus) –

* art. 18 lit. a)-g)-

 

ART. 18

    Potrivit prezentei ordonanţe, prin vânzare de lichidare se înţelege orice vânzare precedată sau însoţită de publicitate şi anunţată sub denumirea de “lichidare” şi care, printr-o reducere de preţuri, are ca efect vânzarea accelerată a totalităţii sau numai a unei părţi din stocul de produse dintr-o structură de vânzare cu amănuntul, în una dintre următoarele situaţii:

 1. a) încetarea definitivă a activităţii comerciantului, inclusiv în cazul schimbării proprietarului, chiriaşului, locatarului sau mandatarului, după caz, care exploatează structura de vânzare, cu excepţia cazurilor în care aceasta este vândută, cedată sau închiriată unei persoane juridice administrate de vechiul proprietar (utilizator) sau în care acesta este acţionar;
 2. b) încetarea din proprie iniţiativă a activităţii comerciantului în structura de vânzare respectivă sau ca urmare a anulării contractului de închiriere, locaţie sau mandat, în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive sau în baza unei hotărâri judecătoreşti de evacuare silită;
 3. c) întreruperea activităţii comerciale sezoniere pentru o perioadă de cel puţin 5 luni după terminarea operaţiunilor de lichidare;
 4. d) schimbarea profilului structurii de vânzare, suspendarea sau înlocuirea unei activităţi comerciale desfăşurate în acea structură;
 5. e) modificarea condiţiilor de exploatare a suprafeţei de vânzare, dacă lucrările de transformare şi amenajare depăşesc 30 de zile şi sunt efectuate în interiorul acesteia, structura de vânzare fiind închisă în toată această perioadă, sau modificarea condiţiilor de exercitare a activităţii în cazul încheierii ori anulării unui contract de distribuţie având o clauză de aprovizionare exclusivă;
 6. f) vânzarea stocului de produse de către moştenitorii legali ai comerciantului defunct;
 7. g) deteriorarea gravă, din cauza unor calamităţi sau acte de vandalism, a unei părţi sau, după caz, a întregului stoc de produse, exclusiv cele alimentare.

 

 

* art. 19 alin. (2)- La cererea organelor de control abilitate comerciantul este obligat să justifice cu documente legale situaţia care a motivat vânzarea de lichidare, în termen de maximum 10 zile de la finalizarea operaţiunilor de lichidare pentru situaţiile prevăzute la art. 18 lit. a)-d), f) şi g) şi, respectiv, de maximum 45 de zile în cazul situaţiilor prevăzute la art. 18 lit. e).

 

 

* nerespectarea prevederilor art. 20 – (1) Pe durata vânzărilor de lichidare se pot lichida numai produsele înscrise în lista de inventar aferentă notificării şi aflate în stocul unităţii comerciale la data depunerii/transmiterii notificării. Stocul este format din produsele expuse în spaţiile destinate vânzării şi cele aflate în depozitele structurii de vânzare; produsele deţinute în antrepozite şi/sau în depozite situate în afara structurii de vânzare pentru care a fost făcută notificarea nu intră în componenţa stocului de lichidat.

    (2) Pot face obiectul vânzărilor de lichidare numai produsele care fac parte din stocul structurii de vânzare şi a căror contravaloare a fost achitată de comerciant la data depunerii/transmiterii notificării sau a emiterii hotărârii judecătoreşti prevăzute la art. 18 lit. b), sau la data evenimentelor prevăzute la art. 18 lit. g).

 

 

* nerespectarea prevederilor art. 23 – Vânzările de soldare se pot efectua numai în cursul a două perioade pe an, cu o durată maximă de câte 45 de zile fiecare, cu condiţia ca produsele propuse pentru soldare să fie achitate furnizorului de către comerciant cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei de vânzări de soldare şi oferite spre vânzare în mod obişnuit înaintea acestei date.

 

 

* nerespectarea prevederilor art. 24- Stocul de produse propus pentru soldare trebuie să fie constituit în prealabil în structura de vânzare respectivă, în spaţiile de vânzare şi depozitele structurii de vânzare, precum şi, după caz, în unul sau mai multe depozite ale comerciantului, cu cel puţin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare, şi nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul vânzărilor de soldare.

<LLNK820000063803100001><LLNK820000063803100001>

 

* art. 27 alin. (1) – ART. 27

    (1) Perioadele de soldări prevăzute la art. 23 se stabilesc de comerciant între următoarele limite:

 1. a) perioada 15 ianuarie – 15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamnă – iarnă;
 2. b) perioada 1 august – 31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primăvară – vară.

 

 

* art. 26 – Documentele legale justificative care atestă că stocul de produse propus pentru soldare a fost constituit cu cel puţin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare şi achitat cu cel puţin 30 de zile înainte de această dată vor fi păstrate pentru a putea fi prezentate, ori de câte ori este nevoie, organelor de control abilitate. Dovada achitării contravalorii produselor supuse vânzării de soldare rezultă din examinarea actelor contabile.

 

* art. 31 – Orice producător care vinde cu preţ redus o parte a producţiei sale, conform prevederilor art. 30, este obligat să pună la dispoziţie organelor de control abilitate toate documentele legale care justifică originea şi data de fabricaţie a produselor care fac obiectul acestor vânzări.

 

 

 1. PCT. 56 din Anexa 1 la H.G. nr. 33/2018:

 

ART. 12 HOTĂRÂRE nr. 947 din 13 octombrie 2000

privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare*)(**republicată**)(*actualizată*)

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 9 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 9 septembrie 2008

Forma actualizata valabila la data de : 14 februarie 2018

CONFORM DISPOZIȚIEI PRIMARULUI MUNICIPIULUI TURDA ȘI TABELULUI NOMINAL nr. 2567/20.03.2017 (emisă în baza art. 13 din H.G. nr. 13/2000).

 

ART. 12

Neindicarea preţului pe unitatea de măsură potrivit art. 4-7, art. 10 şi 11 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei.

 

note(cu trimiterile regăsite în cuprinsul art. 12 de mai sus) –

* art. 4

    alin.(1) Preţul de vânzare şi preţul pe unitatea de măsură se indică într-o formă clară, lizibilă şi uşor de indentificat.

    alin.(2) Indicarea preţurilor se face astfel încât consumatorul aflat în suprafaţa de vânzare să le poată vedea în locurile de prezentare fără a întreba vânzătorul.

    alin.(3) Preţurile se indică pe produse sau lângă acestea ori pot fi cuprinse într-o listă sau într-un catalog, împreună cu preţurile altor produse, în imediata apropiere a acestora.

   alin (4) În cazul utilizării cataloagelor vânzătorul trebuie să asigure un număr suficient de exemplare la dispoziţia consumatorilor.

    alin.(5) În cazul în care preţurile se află în vitrinele exterioare, acestea se indică astfel încât consumatorul să le poată vedea cu uşurinţă fără a intra în suprafaţa de vânzare.

art. 5

      alin.(1) La produsele preambalate se indică preţul pe unitatea de măsură şi preţul de vânzare corespunzător cantităţii preambalate.

      alin.(2) În cazul în care preţul pe unitatea de măsură este identic cu preţul de vânzare se indică numai preţul de vânzare.

      alin. (3) În cazul produselor preambalate pentru care reglementările în vigoare prevăd indicarea atât a cantităţii nominale, cât şi a masei componentei solide, este suficient să se indice preţul pe unitatea de măsură al componentei solide.

 

art. 6

Pentru produsele vândute în vrac prin cântărire sau măsurare este obligatorie indicarea numai a preţului pe unitatea de măsură.

 

art. 7

      alin.(1) Indicarea preţului de vânzare şi/sau a preţului pe unitatea de măsură este obligatorie pentru orice tip de publicitate în care se face referire la preţ.

      alin.(2) În cazul publicităţii destinate vânzării la distanţă este obligatorie informarea asupra preţului de vânzare şi asupra preţului pe unitatea de măsură.

 

art. 10

      Indicarea preţului pe unitatea de măsură este obligatorie la produsele alimentare preambalate pentru care reglementările specifice impun indicarea cantităţii nominale sau comercializarea în cantităţi prescrise.

 

art. 11

      Produsele nealimentare pentru care este obligatorie indicarea preţului pe unitatea de măsură sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 1. PCT. 60 din Anexa 1 la H.G. nr. 33/2018:

 Art. 26 alin. 1 lit. g.) din LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

EMITENT:PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 13 octombrie 2004

Data intrarii in vigoare: 13 octombrie 2004

Forma actualizata valabila la data de: 14 februarie 2018

 

ART. 26

alin. (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

 1. g) neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8);

 

note(cu trimiterile regăsite în cuprinsul art. 26 al. 1 lit. g.) de mai sus) –

art. 7 (8)  Investitorul are obligaţia să înştiinţeze autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire, precum şi inspectoratul teritorial în construcţii asupra datei de începere a lucrărilor autorizate. În caz contrar, dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înştiinţare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizaţiei, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei.

 

 

În drept, art. 2 din Legea nr. 270/2017 – Legea prevenirii, PCT.44 din Anexa 1 la H.G. nr. 33/2018, PCT. 45 din Anexa 1 la H.G. nr. 33/2018, PCT. 46 din Anexa 1 la H.G. nr. 33/2018, PCT. 56 din Anexa 1 la H.G. nr. 33/2018, PCT. 56 din Anexa 1 la H.G. nr. 33/2018, PCT. 60 din Anexa 1 la H.G. nr. 33/2018.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

MOLDOVAN VALER