Stimați cetățeni ai municipiului Turda, Poliția Locală are onoarea să vă aducă la cunoștință faptul că în ultima perioadă în municipiul nostru, terenuri aparținând domeniului public (trotuare, alei, spații verzi) sunt ocupate de autovehicule abandonate determinând un disconfort pietonilor, conducătorilor auto, tuturor cetățenilor în general.

În vederea eliberării cât mai urgente a domeniului public, Poliția Locală Turda a declanșat o acțiune în acest sens pentru identificarea și somarea proprietarilor în scopul eliberării domeniului public.

Vă rugăm, stimați cetățeni cu spirit civic, să ne sprijiniți cu date și informații pentru identificarea proprietarilor sau a deținătorilor în cauză cu scopul eradicării acestui fenomen.

De asemena, Poliția Locală îi atenționează pe toți proprietarii de autovehicule staționate de mult timp pe domeniul public să ia măsuri urgente pentru eliberarea acestor spații, în caz contrar se vor aplica dispozițiile Legii 421/2002 (modificată) privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.

LEGE nr. 421 din 27 iunie 2002

ART. 3

Pentru vehiculele în privinta cărora exista indicii temeinice ca ar fi fără stăpân sau ca ar fi abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, agenţii constatatori din aparatul propriu al consiliului local, împuterniciţi de primar, precum şi agenţii aparţinând organelor de poliţie vor întocmi procese-verbale de constatare.

ART. 4

(1) În termen de 30 de zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare organele de poliţie efectuează cercetări pentru identificarea proprietarului sau, după caz, a deţinătorului legal al vehiculului.

(2) Pe baza rezultatului cercetărilor efectuate de agentul constatator primarul emite, la propunerea agentului constatator care a încheiat procesul-verbal de constatare, potrivit art. 3, o dispoziţie prin care declara vehiculul ca fiind fără stăpân sau abandonat.

ART. 5

(1) Vehiculele fără stăpân sau abandonate, precum şi bunurile aflate în interiorul acestora sunt inventariate, expertizate, ridicate, transportate şi depozitate, prin grija agentului constatator, într-un loc special amenajat de către autorităţile administraţiei publice locale.

(2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) se suporta de proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului sau, în lipsa acestuia, din sumele obţinute în urma valorificării vehiculului şi a bunurilor găsite în interiorul acestuia.

…….

CAP. 3

Vehiculele abandonate

ART. 9

În cazul vehiculului abandonat primarul, la propunerea agenţilor constatatori prevăzuţi la art. 3, îl someaza pe proprietarul sau deţinătorul legal al acestuia, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, ca în termen de 5 zile de la primire sa ridice vehiculul aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale.

ART. 10

(1) Dacă proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului abandonat nu răspunde somaţiei primite, devin aplicabile prevederile art. 4 alin. (2) şi ale art. 5. După expirarea unui termen de 10 zile de la data somaţiei adresate proprietarului sau deţinătorului legal, vehiculul trece de drept în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale pe a carei reza teritorială se afla şi va fi predat unei unităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor.

(2) Trecerea vehiculului în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale se constata prin dispoziţie a primarului. Dispoziţia se comunica de îndată proprietarului sau deţinătorului legal al vehiculului. Dispoziţia primarului poate fi atacată, în termen de 5 zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Vă mulțumim, pentru sprijin și colaborare,

Contact: Poliția Locală Turda

Telefon 0264317303 // Mobil: 0731300903

Email: office@politialocalaturda.ro

Site: www.politialocalaturda.ro/ SESIZARI

CU RESPECT,

DIRECTOR EXECUTIV

MOLDOVAN VALER